IELTS

IELTS GENERAL INFORMATION 

 • ข้อสอบ IELTS คืออะไร

       ข้อสอบ IELTS ย่อมากจาก International English Language Testing System ซึ่งเป็นข้อสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ
       ที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเพื่อการสมัครเรียน หรือ สมัครงาน

IELTS General Training
 คือการสอบวัดระดับเพื่อการอบรม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าระดับปริญญา และสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน หรือทำงานในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะสามารถวัดระดับพื้นฐานได้เท่านั้น และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับข้อสอบทางวิชาการเพื่อศึกษาต่อแบบ Academic

 


IELTS Academic Writing

คือ การสอบวัดระดับทางวิชาการ เพื่อเป็นทดสอบความพร้อมให้สำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร โดยจะเป็นการสอบเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในทุกๆ สาขาของระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท

 • ข้อสอบ IELTS ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ข้อสอบ IELTS มีทั้งหมด 4 ส่วน

IELTS Listening
ข้อสอบ listening มีทั้งหมด 40 ข้อ โดยใช้เวลา 30 นาที ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อยๆ โดยจะเริ่มจากการฟัง conversation ในหัวข้อทั่วไป จนถึงการฟังแบบ dialogue ที่มีความยาวมากขึ้น

 

IELTS Reading

ข้อสอบ reading มีทั้งหมด 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 3 passages โดยการสอบแบบ general กับ Academic จะมีข้อสอบ reading ที่แตกต่างกัน

IELTS Writing

ข้อสอบ writing แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ task 1 และ task 2 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมงสำหรับ Academic Test task 1 ประกอบด้วยการอ่านข้อมูล แผนภูมิ กราฟ ส่วน General training task 1 เป็นการเขียนจดหมาย อีเมล ส่วนการเขียน task 2 คือการเขียน formal essay

IELTS Speaking

ข้อสอบ speaking ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที เป็นการพูดคุยโดยตรงกับ examiner ข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วน

IELTS with KPH

IELTS นั้นประกอบด้วย 4 ทักษะคือ Listening Reading Writing และ Speaking แต่การจะเตรียมตัวนานๆเพื่อให้เก่งทั้ง 4 ทักษะ ก็เป็นการเสียเวลาเกินไป น้องๆหลายคนไม่สามารถแบ่งเวลาให้ IELTS อย่างเดียวได้นานขนาดนั้น ดังนั้น KPH จึงได้คิดค้นหลักสูตรพิเศษ ที่จะใช้ระบบ inclusive เรียนทีเดียวได้ครบทุกทักษะ ภายในเวลาเพียง 30 ชม. หรือ 2 เดือนครึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็น 30 ชั่วโมงที่ช่วยให้นักเรียนพร้อมและมีความมั่นใจในเรื่องการคิดวิเคราะห์ทั้งการเขียนและการพูด การตอบคำถามอย่างรวดเร็ว การฝึกพูดและฟังอย่างมั่นใจ

 

 • Listening : นักเรียนสามารถจับใจความ conversation ทั้งสั้นและยาวได้ภายในเวลาที่กำหนด สามารถจับทางแนวคำถามและตอบได้อย่างถูกต้อง

   

 • Reading : นักเรียนสามารถอ่าน 1 passage ให้ทันภายในเวลา 20 นาที โดยสามารถเก็บเนื้อหาได้ครบถ้วน

   

 • Writing : นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวคำถามและวางโครงสร้าง essay ได้ทันที สามารถตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดพร้อมกับฝึกการเขียน essay ขั้น advance โดยใช้หลัก grammar ขั้นสูง

   

 • Speaking : นักเรียนสามารถพูดได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง ถูกหลักการด้วยคำตอบที่เหมาะสม

Location : 4th Floor, education zone (zone d), mbk center
PAthumWan  District, Bangkok 1032

LINE ID : @KRUPIMHOUSE 
WWW. KRUPIMHOUSE.COM

 • YouTube - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle