เจาะลึกคำศัพท์ SAT October 2019 Part Reading ครบทั้ง 5 passages!

Updated: Oct 8, 2019

เจาะลึกคำศัพท์ SAT October 2019 Part Reading ครบทั้ง 5 passages!


ผ่านการสอบ SAT ครั้งสำคัญกันไปอีกครั้งแล้วนะคะ รอบ SAT October 2019 ที่ผ่านมา น้องๆหลายคนส่งเสียงกันมาว่า คำศัพท์ SAT โหด กันอยู่ไม่น้อย ดังนั้นน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ SAT รอบต่อไป ต้องเตรียมตัวให้ดี อะไรที่เคยออกมาแล้ว อย่าให้พลาด!


คำศัพท์ SAT เป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักเลยใช่มั้ยคะ ที่ทำให้การอ่านของน้องๆยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง แต่จะท่องไปเรื่อยๆเป็นพันๆคำโดยไม่มีจุดหมายนั้น พี่ๆก็ไม่แนะนำค่ะ ทางที่ดีที่สุดคือ ท่องคำที่เคยออกมาแล้ววันนี้พี่ๆ KPH ได้รวบรวม คำศัพท์ SAT ต้องรู้! มาให้น้องๆได้ท่องกันอีกชุดใหญ่เลยค่ะ โดยแยกเป็นเรื่องๆเรียงตามแต่ละ passage เลยค่ะ


คำศัพท์ SAT Oct 2019


Reading Passage 1 : The Artist’s Life


infant ทารก , เด็กอ่อน

indiscriminately อย่างขาดการพิจารณา

intensely อย่างรุนแรง

satisfy ทำให้พอใจ

desperately อย่างสิ้นหวัง , อย่างหมดหวัง

thereafter หลังจากนั้น , ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

urge กระตุ้น

replete อุดมสมบูรณ์ , เพียบพร้อม

overcome เอาชนะ

swirl หมุนวน , หมุนรอบ

incense ทำให้โกรธ

shroud ซ่อน ปกปิด

coincidence ภาวะบังเอิญ การเกิดขึ้นพร้อมกัน

dominate ครอบงำ มีอิทธิพล อยู่เหนือกว่า

exhalation การหายใจออก

dedicate อุทิศตัว

reluctantly อย่างลังเล

insist ยืนยัน ยืนกราน

quizzical แปลกประหลาด น่าสงสัย

exasperation ความโกรธ ความฉุนเฉียว

attic บริเวณ

determine กำหนด ตัดสิน

melancholy ภาวะจิตใจหดหู่ เศร้าโศก

compel บังคับ

stupor อาการมึนงง อาการหมดสติ

descend สืบทอด ตกลงมา

rafter คานค้ำหลังคา

oppress กดขี่ บีบบังคับ

Maneuvers การซ้อมรบ การหลบหลีก กลอุบาย


Reading Passage 2 “The Problem with Fair Trade Coffee”


commodity สินค้า

enormous ใหญ่โต มหึมา

marginal เล็กน้อย ไม่สำคัญ

alleviate บรรเทา

poverty ความยากจน

mechanism เครื่องกลไก โครงสร้าง

index ดัชนี

Fair Trade การค้าเสรี

standardize ทำให้ได้มาตรฐาน

batch หมู่ พวก ชุด กลุ่ม

identical เหมือนกัน

consider พิจารณา

particular โดยเฉพาะ

illustrate อธิบาย

maximize ทำให้สูงสุด

fertilize ผสมเทียม ใส่ปุ๋ย

concentrate เน้น ทำให้เข้มข้น


Reading Passage 3 “How Life on Earth Survived Eighty Millions Years of Extinctions”


extinction การสูญพันธ์

protract ยืดออก ขยายออก

crisis วิกฤตกาล

ointment ขี้ผึ้ง

paleontology การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์

abundant มากมาย ท่วมท้น

engender ทำให้เกิดขึ้น

controversy การโต้เถียง การทะเลาะ

sediment ตะกอน

dismiss ไล่ออก ปลดจากตำแหน่ง

diversity ความหลากหลาย

holdover สิ่งที่ยืนหยัด

clarity ความชัดเจน ความโปร่งใส

recent เมื่อเร็วๆนี้ ไม่นานมานี้

numerous มากมาย

basin อ่างน้ำ

undertake สัญญา รับผิดชอบ รับภาระ

resolve แน่วแน่ ความตั้งใจ ตัดสินใจ

abrupt ทันทีทันใด

coup de grace รัฐประหาร ปฏิวัติ

epilogue การส่งท้าย

respite การพักผ่อน การหยุดชั่วคราว


Reading Pair Passage 1

“The College, The Market, the Court; or, Woman’s Relation to Education, Labor, and Law.”


abstract นามธรรม

tangible สัมผัสได้ จับต้องได้ แท้จริง

acknowledge ยอมรับ

confer พบปะพูดคุย สนทนา

qualification คุณสมบัติ ความเหมาะสม

endow บริจาค มอบทุน

suffrage สิทธิในการออกเสียง

inalienable แบ่งแยกไม่ได้ ไม่สามารถโอนกันได้

liberty อิสรภาพ เสรีภาพ

pursuit การไล่ตาม

vague คลุมเครือ

interference การแทรกแซง การรบกวน

dispute โต้เถียง ความขัดแย้ง

legitimate ถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิตามกฎหมาย

virtuous เกี่ยวกับหลักศีลธรรม

utter ทั้งหมดทั้งสิ้น

conviction การลงโทษ การตัดสินว่าทำผิด

redeem การชดเชย ชำระหนี้ ไถ่ถอน

merely เท่านั้น เพียงแค่

violence ความรุนแรง

fraud การโกง การหลอกลวง

statute บทบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ


Reading Pair Passage 2


manifest ชัดเจน ปรากฏ

palpably สามารถสัมผัสได้

privilege สิทธิประโยชน์

suffragist ผู้สนับสนุนสิทธิในการออกเสียง

formidable น่ากลัว ยากลำบาก

opponent ผู้ขัดขวาง ศัตรู คู้แข่ง

inclination ความโน้มเอียง การเบี่ยงเบน การตะแคง

consideration การพิจารณา

deem รู้สึกว่า เข้าใจว่า คิดว่า

pusillanimous ขี้ขลาด ตาขาว ใจอ่อนแอ

apathetic มองโลกในแง่ร้าย

imbecile คนโง่ คนเบาปัญญา

tumultuous วุ่นวาย สับสนอลหม่าน

jury คณะลูกขุน คณะตุลาการ

peer เพื่อน

infirmity ความอ่อนแอ ความเจ็บป่วย ความไม่มั่นคง

charity มูลนิธิ

magnanimity ความใจกว้าง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

aptitude ความสามารถ สมรรถภาพ ความถนัด

moral เกี่ยวกับศีลธรรม คติ คำสอน

potency กำลัง พลัง ศักยภาพ อำนาจ

sovereignty อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

behest คำสั่ง คำขอร้อง

exalt ยกย่อง ทำให้สูงส่ง ยกระดับ

consecrate อุทิศตน การทำให้ศักดิ์สิทธิ

womanhood ความเป็นผู้หญิง

reverence ความเคารพนับถือ การบูชา

diminish ลดลง ทำให้น้อยลง

reckon นับ คำนวณ ประเมิน

cautious ระมัดระวัง รอบคอบ

arrogance ความเย่อหยิ่ง

reprobate เลวร้าย


Reading Passage 5


tadpole ลูกกบ

deaf หูหนวก

auditory เกี่ยวกับการได้ยินเสียง

gauze ผ้าพันแผล

electrophysiology สนามแม่เหล็ก

delicacy ความละเอียดอ่อน ความประณีต

supposition การคาดคะเน การสมมติ การจินตนาการ

impinge กระทบ กระแทก ปะทะ บุกรุก

transmit ส่งผ่าน ถ่ายทอด กระจายเสียง

vibration การสั่น การเขย่า

forelimb ครีบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

tympanic เกี่ยวกับเยื่อแก้วหู

trial การทดลอง การทดสอบ
242 views

Location : G Floor, Siamkit BuilDing,
PAthumWan  District, Bangkok 1032

LINE ID : @KRUPIMHOUSE 
WWW. KRUPIMHOUSE.COM

  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle