SAT/GSAT

What is
SAT?

WHAT IS
GSAT?

 • SAT (Scholastic Aptitude Test ) ถูดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดย Collegeboard ของอเมริกา เป็นข้อสอบที่ใช้เพื่อวัดระดับความสามารถในวิชา ภาษาอังกฤษ และ เลข เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้ SAT เป็นหนึ่งใน requirements หลักสำหรับสอบเข้าคณะอินเตอร์มหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล มศว. ศิลปากร และอื่นๆ 

 • SAT ประกอบด้วย 2 วิชา วิชาละ 800 คะแนน  รวม 2 วิชา เท่ากับ 1600 คะแนน

 • SAT ประกอบด้วย 4 พาร์ท คือ

 

                  1.  Critical Reading                 52 ข้อ ใช้เวลา  65  นาที

                  2.  Writing                               44 ข้อ  ใช้เวลา  35 นาที

                  3.  Math (No calculator)         25 ข้อ  ใช้เวลา  20 นาที

                  4. Math (with calculator)        38  ข้อ  ใช้เวลา  55 นาที

 • SAT ในประเทศไทย สามารถสอบ 4 ครั้งต่อปี คือ มีนาคม พฤษภาคม ตุลาคม ธันวาคม

 • อัตราค่าสมัครสอบ SAT  ประมาณ 3,000 บาท

 • GSAT (General Scholastic Aptitude Test ) ถูกจัดขึ้นโดยการร่วมมือกันของ 3 มหาวิทยาัลย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนไทย ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษา โดยข้อสอบ GSAT จะอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันกับข้อสอบ NEW SAT 

 • ข้อสอบ GSAT มีอายุ 2 ปี ดังนั้นน้องๆ สามารถ สอบเก็บคะแนนไว้ล่วงหน้าได้

 • ข้อสอบ GSAT ประกอบไปด้วย 2 วิชา วิชาละ 800 คะแนน  รวม 2 วิชา เท่ากับ 1600 คะแนน

 • GSAT ประกอบด้วย 4 พาร์ท คือ

             Reading

                    5 reading passages และ 1 paired passage ​

                    ทั้งหมด 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice ใช้เวลา  65 นาที 

             Writing 

                   4 passages 

                   ทั้งหมด 40 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice ใช้เวลา 35 นาที

            Math (No Calculator)

            ทั้งหมด 20 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choices ใช้เวลา 25 นาที

            Math (Calculator) 

            ทั้งหมด 40 ข้อเป็นข้อสอบแบบ Multiple Choices ใช้เวลา 55 นาที

 • สามารถสมัครสอบได้ที่ http://gsat.service.sci.tu.ac.th

 • อัตราค่าสมัครสอบ SAT  1800 บาท

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก

How to prepare for SAT1400?
คอร์ส SAT PREMIER
ปูพื้นฐาน

คอร์ส SAT PREMIER 72 ชั่วโมง (12 ครั้ง) ถูกพัฒนาขึ้นมามาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่อยากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คอร์ส SAT นี้จะทำเป็นการเพิ่มจุดแข็งในกับผู้เรียน ในด้านการคิดวิเคราะห์ ทั้ง part verbal และ part math.

 • คำศัพท์ : ผู้เรียนจะได้รับคำศัพท์ล่วงหน้า 700 คำ ก่อนที่จะเริ่มคลาสเรียน ทั้งนี้เพื่อ ให้นักเรียนมีคลังคำศัพท์ ที่จะทำให้การเรียน reading และ writing มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพได้เร็วขึ้น

 • Reading : เมื่อนักเรียนได้เตรียมตัวล่วงหน้า มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว ในคอร์สจะเป็นการลงวิธีการและเทคนิค การอ่านเป็นหลัก ผู้เรียนจะได้ทำความคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบให้ได้มากที่สุด เรียนรู้วิธีในการวิเคราะห์คำถามแต่ละแบบ นักเรียนจะได้ฝึกการอ่านให้เร็วขึ้น ฝึกการจับประเด็น ใจความสำคัญ และ การตอบคำถามอย่างแม่นยำ ภายในเวลาที่จำกัด

 • Writing : ไม่เพียงแต่เทคนิคการอ่านที่ผู้เรียนจะได้เรียน เนื้อหา grammar ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ เพราะเนื้อหา Grammar จะทำให้นักเรียนเห็น โครงสร้างประโยคที่ชัดเจนขึ้น และสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นนักเรียนจะได้รับการวางพื้นฐาน ในด้านเนื้อหา grammar ไปจนถึงขั้น advance

 • Math : จุดประสงค์หลักๆ ของ Part math คือ คือการ "จัดระบบเนื้อหา" ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดระบบเนื้อหา Math แต่ละหัวข้อเข้าด้วยความ ทำให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาแต่ละส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สูตรที่ถูกต้องกับโจทย์แต่ละข้อ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การแก้โจทย์ที่ถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเป็นระบบ หลังจากนั้นจึงค่อยฝึกเทคนิค วิธีการคิดเร็ว และเทคนิคการใช้ เครื่องคิดเลข

How to prepare for SAT1400?
คอร์ส
SAT FAST TRACK
ตะลุยโจทย์

คอร์ส SAT FAST TRACK 42 ชั่วโมง (14 ครั้ง) ถูกพัฒนาขึ้นมามาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนมีพื้นฐานเนื้อหาข้อสอบ SAT มาพอสมควร พร้อมลงตะลุยโจทย์เข้มๆได้เลย คอร์ส SAT นี้จะทำเป็นการความแม่นยำในกับผู้เรียน ในด้านความเชี่ยวชาญ รวดเร็ว สามารถทำได้ถูกต้อง ทันเวลา ทั้ง part verbal และ part math.

 • คำศัพท์ : ผู้เรียนจะได้รับคำศัพท์ล่วงหน้า 700 คำ ก่อนที่จะเริ่มคลาสเรียน ทั้งนี้เพื่อ ให้นักเรียนมีคลังคำศัพท์ ที่จะทำให้การเรียน reading และ writing มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพได้เร็วขึ้น

 • Reading & Writing : เมื่อนักเรียนได้เตรียมตัวล่วงหน้า มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว ในคอร์ส FAST TRACK จะเป็นการฝึกจริง ทำจริง จับเวลาจริง จากข้อสอบจริง เพื่อให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญ แม่นยำในแนวโจทย์ พร้อมด้วยลงวิธีการและเทคนิค การอ่านเป็นหลัก ผู้เรียนจะได้ทำความคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบยิ่งขึ้นไป 

 • Math : ตะลุยโจทย์จาก NEW SAT ข้อสอบจริง ส่งตรงจากทั้งไทยและอเมริกา กว่า 20 ชุด รวมแล้วกว่า 500 ข้อที่เคยออกมาแล้วจริงๆ ให้นักเรียนได้ฝึกทำและจับเวลากันอย่างจุใจ ให้นักเรียนมั่นใจว่าจะคว้าคะแนนสูง ได้ตั้งแต่อยู่ในห้องเรียน 

เรียน SAT / ติว SAT ที่ KPH ต้องเริ่มที่การท่องศัพท์

ข้อสอบ SAT พาร์ท Reading ประกอบไปด้วย passage ยาวๆ ถึง 5 เรื่อง ด้วยกัน ซึ่งทั้งยาว ทั้งยาก และเยอะ ความยากอยู่ที่น้องๆ ต้องอ่าน passage  เหล่านั้น ให้จบภายในเวลา 65 นาที หรือเท่ากับ passage ละประมาณ10 นาทีกว่าๆ

.

นอกจากจะอ่านให้จบแล้ว น้องๆ ยังต้องคิดวิเคราะห์และจับประเด็น จับจุดให้ถูก และตอบคำถามให้แม่นยำ 

.

หากน้องเริ่มเรียน SAT โดยที่ไม่มีคำศัพท์ เป็นพื้นฐานมาเลย จะทำให้การเรียนไปได้ช้า แต่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

ดังนั้น หลังจากสมัครเรียน SAT ที่ KPH การบ้านชิ้นแรกที่น้องจะได้รับ คือ "การท่องศัพท์" ที่เราคัดมาแล้วกว่า 700 คำ เป็นคำที่ออกบ่อย และมีแนวโน้มจะออกสูง

.

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เตรียมพื้นฐาน ก่อนที่น้องจะมาเริ่มเรียน SAT จริงๆ เพื่อให้คอร์สนี้ เป็นคอร์สที่มีประสิทธิภาพที่สุด และไปได้เร็วที่สุด

เรียน SAT / ติว SAT ที่ KPH สอนสด กลุ่มเล็ก เพียงกลุ่มละ 10 คน

 

ข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ skill การคิด วิเคราะห์ และจับประเด็น การเรียนในรูปแบบ vdo หรือเรียน SELF จะไม่มีทางได้ผลเลย เพราะน้องๆ จะไม่ได้ฝึกคิดและฝึกตอบ จะได้แต่นั่งฟังและจดตามอย่างเดียว

.

.

KPH เราจะไม่ปล่อยให้น้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน เราเน้นการสอนสดทุกคลาสเท่านั้น คุณครูจะถาม และกระตุ้นให้น้องคิดตามและตอบออกมา การตอบจะช่วยให้คุณครูเห็น ว่าใครเข้าใจ หรือไม่เข้าใจมากน้อยเพียงใด ตอบผิด ตอบถูก ครูไม่ว่า เพราเราย้ำเสมอ ว่าผิดที่นี่ ดีกว่าไปผิดในห้องสอบ

เรียน SAT / ติว SAT ที่ KPH ถามตอบได้ตลอดเวลา

้KPH เราเข้าใจดีว่าการเรียน SAT ให้ได้ผล ในห้องเรียนอาจจะไม่พอ เมื่อต้องทำโจทย์ SAT คนเดียวอยู่ทีบ้าน อาจจะเจอยังเริ่มทำโจทย์ไม่ถูก 

.

เราจึงเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ถาม&ตอบ ไม่จำกัด ทั้งก่อนเข้าเรียน ระหว่างเรียน ละ หลังจากเรียนจบ

.

.

เป็นทั้ง ครูและโค้ช ในเวลาเดียวกัน

เรียน SAT / ติว SAT ที่ KPH จะได้สอบ Quiz/Simulation test อยู่ตลอด

เพื่อเป็นการเพิ่มความแม่นยำ และป้องกัน การเรียนแบบ "ได้หน้า ลืมหลัง" คอร์ส SAT ที่ KPH จึงมีการให้เด็กๆ ทบทวนอยู่ตลอดเวลา ผ่านการ Quiz และ ถามตอบ เพื่อให้น้องๆ จำเนื้อหาได้เสมอ เรียกว่าจบคอร์สแบบ เนื้อหายังอยู่ครบ แม่นทุกจุด 

่ืต่อด้วย Simulation test เพื่อฝึก "Time management" บริหารเวลาในห้องสอบ

 • เสมือนเป็นการสอบ Midterm/Final วัดผลว่าน้องๆมีพัฒนาการมากน้อยแค่ไหน

 • ทำให้ครูรู้ว่า น้องแต่ละคนนั้น ควรเตรียมอย่างไรต่อไปหลังจบคอร์ส และแนะนำได้อย่างถูกต้อง

 • และยังช่วยให้น้องๆ คุ้นเคยกับบรรยากาศในห้องสอบมากขึ้น ตื่นเต้นน้อยลงในวันสอบจริง

เรียน SAT / ติว SAT ที่ไหนดี?

 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว...ยังมีคำถาม เรียน SAT ที่ไหนดีอยู่รึเปล่า?

คำตอบคือ เรียน SAT ที่ KPH นี่แหละ

.

.

จะเป็น 72 ชั่วโมง ที่คุ้มค่าที่สุด

สอบผ่าน SAT 1400+ ได้ ภายในคอร์สเดียว

สอบผ่านเร็วที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

Location : G Floor, Siamkit BuilDing,
PAthumWan  District, Bangkok 1032

LINE ID : @KRUPIMHOUSE 
WWW. KRUPIMHOUSE.COM

 • YouTube - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle