เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING รอบ SEPTEMBER 2020เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING รอบ SEPTEMBER 2020

1. announce (v.) ประกาศ

2. merely (adv.) เพียงแค่

3. brief (adj.) โดยย่อ สั้นๆ

4. agitation (n.) ความตื่นเต้น , ความปั่นป่วน

5. whisper (n.) กระซิบ

6. abruptly (adv.) อย่างทันที

7. judge (v.) ตัดสิน

8. silent (adj.) เงียบ

9. compensate (v.) ชดเชย

10. quality (n.) คุณภาพ

11. mysteriously (adv.) อย่างลึกลับ

12. egocentric (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว

13. involve (v.) เกี่ยวข้อง

14. profound (adj.) ลึกซึ้ง

15. barrier (n.) อุปสรรค , สิ่งกีดขวาง

16. reduce (v.) ลดลง

17. articulate (adj.) ชัดเจน

18. transform (v.) ปรับเปลี่ยน

19. applause (n.) ชื่นชม

20. sporadic (adj.) กระจัดกระจาย

21. gesture (n.) ท่าทาง

22. somehow (adv.) อย่างไรก็ตาม

23. reveal (v.) เปิดเผย

24. desperately (adv.) อย่างสิ้นหวัง

25. imply (v.) บอกเป็นนัย

26. unconsciously (v.) โดยไม่รู้ตัว

27. resentment (n.) ความไม่พอใจ

28. passionate (adj.) กระตือรือร้น

29. wonder (v.) สงสัย

30. treachery (n.) การทรยศ

31. intolerable (adj.) ไม่สามารถอดทนได้

32. pride (n.) ความภูมิใจ

33. notable (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่น

34. invention (n.) นวัตกรรม

35. indeed (adv.) อย่างแท้จริง

36. facilitate (v.) ทำให้สะดวกขึ้น

37. imposition (n.) การเก็บภาษี

38. cognitive (adj.) เกี่ยวกับกระบวนการรับรู้

39. dimension (n.) ขอบเขต

40. corroborate (v.) ยืนยัน , สนับสนุน

41. linguistic (adj.) เกี่ยวกับภาษา

42. organism (n.) สิ่งมีชีวิต

43. descendant (n.) ลูกหลาน , สิ่งที่สืบทอดมา

44. origin (n.) แหล่งกำเนิด

45. differentiation (n.) การแบ่งแยก

46. mankind (n.) มนุษยชาติ

47. endeavor (v.) พยายาม

48. rapidly (adv.) อย่างรวดเร็ว

49. substantial (adj.) มากมาย

50. trace (n.) ร่องรอย

51. evolution (n.) วิวัฒนาการ

52. psychologist (n.) นักจิตวิยา

53. component (n.) ส่วนประกอบ

54. comprise (v.) ประกอบด้วย

55. combination (n.) องค์ประกอบ

56. distribution (n.) การแจกจ่าย

57. remarkable (adj.) ดีเลิศ

58. colonize (v.) สร้างอาณานิคม

59. attribute (v.) ให้เหตุผล

60. phenomenon (n.) ปรากฏการณ์

61. apparently (adv.) อย่างชัดเจน

62. diversity (n.) ความหลากหลาย

63. diminish (v.) ลดลง

64. signal (n.) สัญญาณ

65. convergence (n.) การมาบรรจบกัน , การมารวมกัน

66. argument (n.) การโต้เถียง

67. fundamental (adj.) พื้นฐาน

68. synergy (n.) การทำงานร่วมกัน , การประสานงานกัน

69. articulate (v.) เชื่อมต่อ , ประกบ

70. strenuous (adj.) แข็งแรง , เข้มแข็ง

71. attempt (v.) พยายาม

72. generate (v.) สร้างขึ้น , ทำให้เกิด

73. circumstance (n.) สถานการณ์

74. adequately (adv.) อย่างพอเพียง , พอประมาณ

75. metabolize (v.) เผาผลาญอาหาร

76. substance (n.) สสาร

77. convert (v.) ปรับเปลี่ยน

78. accumulate (v.) สะสม , เพิ่มขึ้น

79. acidity (n.) ภาวะเป็นกรด

80. disruption (n.) การขัดขวาง , การทำลาย

81. pathway (n.) เส้นทาง

82. capacity (n.) ประสิทธิภาพ