top of page
board65.jpg

SAT
(SCHOLASTIC APTITUDE TEST)

What is SAT?

SAT (Scholastic Aptitude Test ) ถูดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดย Collegeboard ของอเมริกา เป็นข้อสอบที่ใช้เพื่อวัดระดับความสามารถในวิชา ภาษาอังกฤษ (Verbal) และ เลข (Math) เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้ SAT เป็นหนึ่งใน requirements หลักสำหรับสอบเข้าคณะอินเตอร์มหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล มศว. ศิลปากร และอื่นๆ ​​​

SAT with KPH

คอร์ส SAT PREMIER 72 ชั่วโมง (12 ครั้ง) ถูกพัฒนาขึ้นมามาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่อยากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ คอร์ส SAT นี้จะทำเป็นการเพิ่มจุดแข็งในกับผู้เรียน ในด้านการคิดวิเคราะห์ ทั้ง part verbal และ part math.

  • คำศัพท์ : ผู้เรียนจะได้รับคำศัพท์ล่วงหน้า 700 คำ ก่อนที่จะเริ่มคลาสเรียน ทั้งนี้เพื่อ ให้นักเรียนมีคลังคำศัพท์ ที่จะทำให้การเรียน reading และ writing มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพได้เร็วขึ้น

  • Reading : เมื่อนักเรียนได้เตรียมตัวล่วงหน้า มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว ในคอร์สจะเป็นการลงวิธีการและเทคนิค การอ่านเป็นหลัก ผู้เรียนจะได้ทำความคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบให้ได้มากที่สุด เรียนรู้วิธีในการวิเคราะห์คำถามแต่ละแบบ นักเรียนจะได้ฝึกการอ่านให้เร็วขึ้น ฝึกการจับประเด็น ใจความสำคัญ และ การตอบคำถามอย่างแม่นยำ ภายในเวลาที่จำกัด

  • Writing : ไม่เพียงแต่เทคนิคการอ่านที่ผู้เรียนจะได้เรียน เนื้อหา grammar ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ เพราะเนื้อหา Grammar จะทำให้นักเรียนเห็น โครงสร้างประโยคที่ชัดเจนขึ้น และสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นนักเรียนจะได้รับการวางพื้นฐาน ในด้านเนื้อหา grammar ไปจนถึงขั้น advance

  • Math : จุดประสงค์หลักๆ ของ Part math คือ คือการ "จัดระบบเนื้อหา" ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดระบบเนื้อหา Math แต่ละหัวข้อเข้าด้วยความ ทำให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาแต่ละส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สูตรที่ถูกต้องกับโจทย์แต่ละข้อ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การแก้โจทย์ที่ถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเป็นระบบ หลังจากนั้นจึงค่อยฝึกเทคนิค วิธีการคิดเร็ว และเทคนิคการใช้ เครื่องคิดเลข

board18.jpg

เตรียมตัวสอบ SAT (paper and pencil)

ปัจจุบัน (ปี 2022) การสอบ SAT เป็นแบบ Paper and pencil พี่ๆ KPH ได้ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มี รวบรวม Tips, Techniques, Practice Tests, และข้อมูลทุกอย่างที่ต้องรู้ เกี่ยวกับข้อสอบ SAT (paper and pencil) เอามาไว้ให้ใน Blog นี้ทั้งหมดแล้ว หากน้องๆ คนไหน วางแผนจะสอบ SAT ใน ปี 2022 นี้เข้าไปเตรียมตัวเรียน SAT/ติว SAT ใน Blog นี้ได้เลย

เตรียมตัวสอบ The Digital SAT Suite Assessment

เริ่มต้นในปี 2023 เป็นต้นไป ข้อสอบ SAT จะเปลี่ยนรูปแบบจาก Paper and pencil เป็นแบบ Digital SAT ซึ่งข้อสอบจะมีหลายๆ feature ที่เปลี่ยนไป แต่ก็ยังคงมีหลายๆอย่างทีคงรูปแบบเดิม สำหรับน้องๆ คนไหน ที่วางแผนจะสอบ Digital SAT ในปี 2023 เข้าไปอ่านข้อมูลได้ใน Blog นี้เลย พี่ๆ KPH ได้รวบรวมข้อมูล และ Material ทั้งหมดเกี่ยวกับ Digital SAT เอาไว้ให้ใน Blog นี้แล้ว

bottom of page