top of page

เรียน IELTS/ ติว IELTS Writing : ข้อสอบ IELTS Writing Task 2 คิดคะแนนอย่างไร?

หนึ่งในวิธีการที่ประสบความสำเร็จกับข้อสอบ IELTS Writing Task 2 คือ ผู้เข้าสอบควรจะรู้ว่าวิธีการคิดคะแนนของพาร์ทนี้คิดอย่างไร? เกณฑ์การให้คะแนนมีอะไรบ้าง? เพราะมันจะช่วยให้เรา รู้ว่าต้องทำอย่างไร เพื่อให้ในสิ่งที่ examiners ต้องการได้มากที่สุด? เดี๋ยวพี่ๆ KPH จะอธิบายให้ฟัง


เกณฑ์การให้คะแนนของข้อสอบ IELTS Writing Task 2 จะมี 4 ส่วนด้วยกัน

 1. Task Achievement

 2. Coherence and Cohesion

 3. Lexical Resource

 4. Grammatical Range and Accuracy

 

Task Achievement

ในส่วนนี้หลักๆ แล้ว examiner จะดูความสามารถในการตอบคำถาม ว่าสามารถตอบคำถามที่ข้อสอบให้มาได้อย่าง ครบถ้วน อธิบายและ Develop เหตุผล ได้อย่างเพียงพอ และตรงประเด็น มากน้อยแค่ไหน


นั่นแปลว่าเรา ต้องอ่านคำถามให้ถี่ถ้วนและ make sure ว่าต้องครบทุกคำถามแล้วจริงๆ

Band 5

Band 6

Band 7

Band 8

- ตอบคำถามได้บางส่วน
- Idea ยัง develop ได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือ ไม่เพียงพอ หรือ ไม่ clear


- บางจุดเขียนออกนอกประเด็น

- ตอบคำถามได้ครบ ถึงแม้ จะตอบบางส่วนน้อย บางส่วนเยอะ


- Idea อาจจะ develop ได้ไม่เพียงพอ หรือ ไม่ clear


- เสนอ idea ที่เกี่ยวข้องกับคำถาม ไม่ออกนอกประเด็น ถึงแม้ Conclusion อาจจะ ไม่ clear หรือ ซ้ำซาก


-

- ตอบคำถามได้ครบถ้วน
- นำเสนอ idea ที่ clear, develop ให้อย่างเหมาะสม, support main idea แต่อาจจะ มากไป จนไม่ focus

- ตอบคำถามได้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ- ตอบคำถามตรงประเด็น เพียงพอให้ support main idea แต่ยังคงความ กระชับ ได้ใจความ

หากเรา ไม่สามารถตอบคำถามได้ครบทุกคำถาม ทุกประเด็น คะแนนในส่วนของ Task achievement จะหล่นลงไปต่ำกว่า Band 5 ทันที


ตัวอย่าง :

Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required.


Discuss both of these views and give your own opinion.


จากตัวอย่างด้านบน จะเห็นว่า สิ่งที่เรา ต้องทำมีทั้งหมด 3 อย่างด้วยกัน

 1. พูดถึงประเด็นที่ว่า การเพิ่ม sport facilities คือวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนา public health

 2. พูดถึงประเด็นที่ว่า การเพิ่ม sport facilities ช่วยพัฒนา public health เพียงเล็กน้อย

 3. พูดความคิดคิดเห็นของตัวน้องเอง ต่อประเด็นทั้งสองนี้

เราต้องทำให้ครบทั้ง 3 ข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไป จะถือว่า ไม่สามารถ achieve all tasks ได้ และ คะแนนจะได้ต่ำกว่า Band 5 ทันทีในส่วนของ Task Achievement แต่ถ้าสามารถทำได้ครบทั้ง 3 ข้อ เราจะได้คะแนนมากกว่า Band 5 ทันที


ถึงตอนนี้น้องๆ รู้วิธีการทำคะแนนให้ได้มากกว่า Band 5 แล้ว ทีนี้มาดูความแตกต่างของ Band 6,7,8 ว่าแต่ละ Band ต่างกันอย่างๆไร หลักๆ แล้วความแตกต่างจะอยู่ที่ความสามารถในการอธิบายและยกตัวอย่างเพื่อมา support idea


Band 6

 • สามารถให้คำอธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ไม่หลุดออกนอกประเด็น แต่อาจ develop ได้ไม่ครบถ้วนหรือ ไม่เพียงพอ

 • หรือ ให้คำอธิบาย หรือ ตัวอย่าง ที่ไม่เกี่ยวข้อง หลุดออกนอกประเด็น


Band 7

 • สามารถให้คำอธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ไม่หลุดออกนอกประเด็น แต่ อาจจะกว้างเกินไป และไม่ focus


Band 8

 • สามารถให้คำอธิบายเหตุผล และ ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ไม่หลุดออกนอกประเด็น develop คำอธิบายได้ครบถ้วน เพียงพอ และ focus


สรุป เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของ Task Achievement

 1. ตอบคำถามครบถ้วน

 2. อธิบายเหตุผลที่เกี่ยวข้อง

 3. อธิบายครบถ้วน เพียงพอ

 4. ยกตัวอย่างที่ focus

 

Coherence and Cohesion

Band 5

Band 6

Band 7

Band 8

- การดำเนินเนื้อหา ไม่ดีเท่าที่ควร อ่านไม่เข้าใจ- โครงสร้างของ essay ไม่ดี เช่น ไม่มี paragraph


- ใช้ linking words ไม่เพียงพอ หรือ ไม่ถูกต้อง


- .ใช้ linking words ซ้ำ

- มีการดำเนินเนื้อหาที่ดีขึ้น อ่านเข้าใจ
- ใช้ Linking words ได้ดีขึ้น แต่อาจะมีการใช้ผิด ไม่เหมาะสม

- ดำเนินเนื้อหาดี เป็นเหตุเป็นผล ชัดเจน เข้าใจง่ายตลอดทั้ง essay


-ใช้ Linking Words ที่หลากหลหาย แต่อาจมากเกินหรือน้อยเกินไป

- ดำเนินเนื้อหาได้ดี จัดลำดับชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย- ใช้ Linking Words ได้ถูกต้อง เหมาะสม ไม่มากเกิน หรือ น้อยเกิน

Coherence คือความสามารถในการอธิบายเหตุผลอย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย


คะแนน Band 5 ลงไป คือ อ่านแล้วยากที่จะเข้าใจ นั่นแปลว่า น้องๆ อาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่อง Grammar หลายจุด หรือ การเรียงลำดับประโยคไม่เหมาะสมเท่าที่ควร หรือใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมาะสมกับ context ทำให้อ่านแล้วงง เข้าใจยาก


คะแนน Band 6 ขึ้นไป examiner ทำความเข้าใจได้ในทุกจุด แต่คะแนนยิ่งมาก ยิ่งง่ายต่อความเข้าใจ


เราสามารถเพิ่มคะแนนในส่วน coherence ได้โดยการ เขียนให้ clear เข้าใจง่าย ว่าแต่ละพาร์ทพูดถึงอะไรบ้าง และเรียบเรียงให้เหมาะสม ใช้ Grammar ที่ถูกต้อง และ คำศัพท์ที่เหมาะสมกับ context เพื่อให้อ่านแล้วไม่งง


Cohesion คือ ความสามารถในการ link idea ประโยค และ paragraph เข้าด้วยกัน ในส่วนนี้การใช้ Linking Words หรือ Linking Phrases เป็นเรื่องสำคัญมากๆ


Band 5

 • ไม่สามารถ เชื่อม idea เข้าด้วยกัน หรือ ใช้ linking word ที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือ ใช้ Linking Words มากเกินไป


Band 6

 • สามารถใช้ Linking Words ได้ แต่ การใช้ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร หรือใ้ช้คำซ้ำๆ ไม่หลากหลาย


Band 7

 • ใช้ Linking Words หรือ Linking Phrases ได้เหมาะสม หลายหลาก แต่บางครั้งอาจจะใช้มากเกินไป


Band 8

 • ไม่มีข้อผิดพลาดในการใช้ Linking Words หรือ Linking Phrases เลย .สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ ไม่มากเกินไป

 

Lexical Resource

Band 5

Band 6

Band 7

Band 8

​- ศัพท์น้อย ใช้ซ้ำเยอะ-มีข้อผิดพลาดเยอะ สะกดผิด- ใช้คำผิด ไม่เหมาะสมกับ context ทำให้อ่านไม่เข้าใจ

- ใช้คำที่หลากหลายมากขึ้น- อาจยังใช้คำไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม- สะกดผิดบ้าง

- ใช้คำที่หลายหลาย ถูกต้องและเหมาะสม- ข้อผิดพลาดในเรื่องการใช้คำ น้อยลงมาก

- ใช้คำที่หลากหลายถูกต้องเหมาะสม- แทบไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่องการใช้คำเลย

Lexical Resource คือ ความสามารถในการใช้ คำศัพท์ หรือ phrases คะแนน Band 6 ขึ้นไป จะสามารถใช้คำได้หลากหลาย และเหมาะสมกับ Context


Band 5

ใช้คำได้อย่างจำกัด ใช้คำเดิมซ้ำๆ ไม่หลายหลาก หรือ ไม่ใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับหัวข้อ


Band 6

มีความพยายามใช้คำที่หลากหลาย ไม่ซ้ำ แต่ยังขาดในเรื่องความเหมาะสมและความถูกต้องของคำศัพท์ที่ใช้ การสะกดคำอาจผิดอยู่ในบางจุด


Band 7

มีความพยายามใช้คำที่หลากหลาย ไม่ซ้ำ ความถูกต้องและความเหมาะสม เพิ่มขึ้นมากจาก Band 6 แต่อาจจะยังมีการใช้ซ้ำบ้างในบางจุด


Band 8

ความผิดพลาดในเรื่องการใช้คำน้อยมากๆ ใช้คำหลากหลาย เหมาะสม ถูกต้อง


การใช้คำยากๆ ยาวๆ แต่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง อาจะทำให้น้องเสียคะแนนได้ ต้องระวังจุดนี้ให้ดี

 

Grammatical Range and Accuracy

Band 5

Band 6

Band 7

Band 8

- โครงสร้างประโยคที่ใช้มีจำกัด ไม่หลากหลาย- พยายามใช้ complex sentence แต่ผิดพลาดเยอะ- ข้อผิดพลาดในส่วนของ grammar เยอะ จนส่งผลกระทบต่อการอ่าน อ่านไม่เข้าใจ

- ผสมกับระหว่าง simple sentence กับ complex sentence


- มีข้อผิดพลาดหลายจุด แต่ยังอ่านแล้วเข้าใจได้

- โครงสร้างประโยคหลากหลาย
- ประโยค 50% ไม่มีข้อผิดพลาดเลย

- โครงสร้างประโยคหลากหลาย
ประโยคส่วนใหญ่ ไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Grammatical Range and Accuracy คือความสามารถใช้การใช้ Grammar


Band 5

เขียนโดยใช้ simple sentence หรือ เป็นประโยคง่ายๆ ใจความเดียว และ มีข้อผิดพลาดหลายจุด เมื่อต้องใช้ complex sentence หรือประโยคที่ซับซ้อนขึ้น หลายๆประโยคมีข้อผิดพลาด ทำให้ยากต่อการอ่านและทำความเข้าใจ


Band 6

มีความพยายามในการใช้ simple sentence ผสมกับ complex sentence แต่ยังมีข้อผิดพลาดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ examiner ยังพอสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้


Band 7

มีการใช้ complex sentence ที่หลากหลายมากขึ้น ประมาณ 50 % ไม่มีข้อผิดพลาดเลย


Band 8

สามารถใช้รูปประโยคหลากหลายรุปแบบ และเหมาะสม และแทบไม่มีข้อผิดพลาดเลยเพราะฉะนั้นน้องๆ ต้องระวังในส่วนของ grammar มากๆ ยิ่งมีข้อผิดพลาดจแค่ไหน คะแนนยิ่งลดลงเท่านั้น โดยเฉพาะหากข้อผิดพลาดนั้น ทำให้ examiner ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาใน essay ได้ ดังนั้น น้องๆ ควรใช้ grammar ที่น้องคุ้นเคยจริงๆ และมั่นใจว่าถูกต้องแน่นอน 100%

 

คะแนนจากทั้ง 4 ส่วนจะถูกนำมารวมกันแล้วหาร 4 และจะได้เป็นคะแนน IELTS Writing task 2 ออกมา ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าคะแนนที่ได้จากแต่ละพาร์ทเป็นดังนี้

 1. Task Achievement : Band 6

 2. Coherence and Cohesion : Band 7

 3. Lexical Resource : Band 6

 4. Grammatical Range and Accuracy : Band 6

ให้นำคะแนนจากทั้ง 4 ส่วนมาบวกกัน แล้วหารด้วย 4 = (6+7+6+6)/4 = 6.25 นั่นเอง

 

รู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมไปเตรียมตัว เรียน ielts/ติว ielts กันให้พร้อม พยายามเตรียมให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดวาง idea เรื่อง grammar เรื่องคำศัพท์ ทุกสิ่งสำคัญหมด อย่า focus ที่จุดจุดหนึ่ง และหากใครรู้สึกว่า เารเรียน ielts/ติว ielts ด้วยตัวเอง แล้วมันยาก ไม่รู้ะจเริ่มที่ไหน สะเปะสะปะไปหมด มาให้ KPH เป็นตัวช่วยดีกว่า เพราะเรามีประสบการณ์ KPH รู้ว่าต้องเริ่มที่ไหน เรียน ielts/ติว ielts อย่างไรให้มีปริสืธิภาพ วางแผนอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด และใช้เวลาสั้นที่สุด ติดต่อมาได้เลยที่

Call : 064-954-7733

Line ID : @Krupimhouse

.

Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page