top of page

เรียน SAT : รวม 200 คำศัพท์ 3 หมวด SAT READING ออกตลอด! (Science,Global Conversation,Social Science)

อย่างที่ทุกคนรู้นะคะ SAT READING จะมีทั้งหมด 4 passages ใหญ่ๆ + 1 Pair passage ซึ่งรวมแล้วจะมีเนื้อหาทั้งหมด 4 แนวหลักๆด้วยกัน


 1. Fiction

 2. Global Conversation

 3. Social Science

 4. Science

ซึ่งแแต่ละ Part ก็จะมีคำศัพท์ที่น่ารู้ หรือเจอบ่อยๆในข้อสอบอยู่หลายคำเลยค่ะ วันนี้พี่ฝนพี่ฟ้าได้รวบรวมมาให้แล้ว เพื่อให้น้องๆที่กำลังจะลงสอบ SAT ท่องไว้เป็นพื้นฐาน เจอเมื่อไหร่ก็รู้เรื่องแน่นอนSAT READING : SCIENCE

สำหรับ Science เป็นพาร์ทที่สำคัญมาก เพราะมักจะมาทีเดียว 2 passages เลย โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ ผลของการค้นพบสิ่งต่างๆ , การทำการทดลอง , ผลการวิจัย , ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งแต่ละเรื่องก็จะมีแนวคำศัพท์ต่างกันไป แต่ไม่ต้องห่วง พี่ฝนพี่ฟ้ารวมศัพท์ที่ต้องเจอแน่นอน ไว้ให้อัพคะแนน Science Passage กันแล้วค่า


รวมคำศัพท์หมวด science


Contrast (V.) เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง แตกต่างกัน

Substance (N.) สสาร สาร

Inference (N.) การอนุมาน ข้อสรุป

Qualitative (Adj.) เกี่ยวกับคุณภาพ

Quantitative (Adj.) เกี่ยวกับปริมาณ

Model (V.) จำลองแบบ

System (N.) ระบบ

Simulate (V.) เลียนแบบ ลอกเลียน

Diagram (N.) แผนภาพ แผนผัง

Relationship (N.) ความสัมพันธุ์ ความเกี่ยวข้องกัน

Claim (N.) การเรียกร้อง

Evidence (N.) หลักฐาน

Plausible (Adj.) น่ามีเหตุผล น่าจะเป็นจริง

Result (N.) ผลลัพธ์

Pattern (N.) แบบ รูปแบบ

Fair (Adj.) ยุติธรรม เท่าเทียม ไม่มีอคติ

Trial (N.) การทดลอง

Variable (Adj.) ตัวแปร

Objective (N.) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

Process (N.) กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน

Control (V.) ควบคุม ดูแล

Reaction (N.) ปฏิกิริยาการตอบสนอง

Affect (V.) ส่งผลกระทบ มีผลต่อ

Hypothesis (N.) ข้อสันนิษฐาน

Develop (V.) พัฒนา เจริญ วิวัฒนาการ

Procedure (N.) ขั้นตอน

Identify (V.) ระบุชื่อ

Device (N.) อุปกรณ์ เครื่องประดิษฐ์

Conduct (V.) จัดการ ควบคุม

Initial (Adj.) ขั้นต้น เริ่มต้น เริ่มแรก

Investigate (V.) ตรวจสอบหาความจริง สืบสวน

Determine (V.) กำหนด ระบุ ค้นหาความจริงอย่างแน่วแน่

Native (Adj.) ตามธรรมชาติ ตามสัญชาตญาณ

Population (N.) ประชากร พลเมือง

Interdependence (N.) การพึ่งพาอาศัยกัน

Disturbance (N.) การรบกวน

Recovery (N.) การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

Consumer (N.) ผู้บริโภค

Producer (N.) ผู้ผลิต

Predator (N.) ผู้ล่า

Prey (N.) เหยื่อ

Trait (N.) คุณสมบัติ

Dominant (Adj.) ที่มีอำนาจครอบครอง ที่มีอำนาจเหนือกว่า

Recessive (Adj.) ซึ่งถอยกลับ ซึ่งถดถอย

Inherit (V.) สืบต่อ ตกทอด ถ่ายทอด

Offspring (N.) ลูกหลาน

Generation (N.) การแพร่พันธุ์ การกำเนิด รุ่น

Skeptical (Adj.) สงสัย

Hybrid (Adj.) ซึ่งประกอบจากหลายส่วน

Survival (N.) การอยู่รอด การดำรงอยู่

Random (Adj.) โดยการสุ่ม

Reproduction (N.) การแพร่พันธุ์ การสืบพันธ์ุ

Selection (N.) การคัดเลือก การสรรหา

Evolution (N.) วิวัฒนาการ

Species (N.) ประเภท ชนิด

Adaptation (N.) การปรับตัว

Fitness (N.) สมรรถภาพทางกาย

Breed (N.) พันธุ์


SAT READING : SOCIAL SCIENCE

มาต่อกันที่แนวของ Social Science ซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างกว้าง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงกฏหมาย สิทธิ เสรีภาพ ที่เกิดขึ้นในอเมริกา , สภาพสังคม , เศรษฐกิจ ซึ่งน้องๆหลายคนอาจคิดว่ายาก เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ไม่คุ้นเคย และมักมีศํพท์เฉพาะมากมาย เพราะฉะนั้น รู้ก่อน ท่องก่อน คะแนนดีกว่านะคะ ^^


รวมคำศัพท์ หมวด Social Science


Psychology (N.) จิตวิทยา

Sociology (N.) สังคมวิทยา

Humanity (N.) ความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรม

Susceptibility (N.) ความรู้สึกไว ความอ่อนไหวง่าย

Congruent (Adj.) ที่สอดคล้องต้องกัน

Autonomy (N.) การปกครองตนเอง

Socioeconomic (Adj.) ทางเศรษฐกิจและสังคม

Assimilation (N.) ความคล้ายกัน ความกลมกลืน การปรับเข้ากันของลักษณะสังคม

Resurgence (N.) การพื้นคืน การกลับสู่สภาพ

Pervasive (Adj.) แพร่หลาย ซึ่งกระจายไปทั่ว

Efficacy (N.) ความมีประสิทธิภาพ

Ambivalence (N.) ความไม่แนใจ

Sovereignty (N.) อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

Rationale (N.) คำชี้แจง เหตุผล

Hypothesis (N.) ข้อสันนิษฐาน

Thesis (N.) หัวข้อของบทความ ข้อวินิฉัย วิทยานิพนธ์

Premise (N.) หลักฐาน

Abolitionist (N.) ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลิกทาส

Allies (N.) พันธมิตร

Amendment (N.) การแก้ไข การพัฒนา

Boycott (N.) การคว่ำบาตร

Casualty (N.) จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ

Citizen (N.) พลเมือง

Colony (N.) ประเทศอาณานิคม

Communism (N.) คอมมิวนิสต์

Confederacy (N.) การรวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง

Constitution (N.) การก่อตั้ง การประกอบขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญ

Containment (N.) การเก็บไว้ การควบคุมไว้ การบรรจุ การใส่

Counterculture (N.) วัฒนธรรมที่แปลกต่างจากที่มีอยู่ในสังคม

Deflation (N.) การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เงินฝืด

Diversity (N.) ความหลากหลายทางชีวภาพ

Fascism (N.) ลัทธิฟาสซิสต์ ลัทธิชาตินิยม

Federalism (N.) ระบอบสหพันธรัฐ

Feminism (N.) หลักความเสมอภาคทางสังคมและการเมืองของสตรี สิทธิสตรี คตินิยมสิธิสตรี

Impeach (V.) ฟ้องร้อง

Imperialism (N.) ลักทธิล่าอาณานิคม

Inflation (N.) การขยายตัว เงินเฟ้อ

Integration (N.) การรวมเข้าด้วยกัน

Isolationism (N.) ลัทธิการอยู่โดดเดี่ยว

Naturalize (V.) แปลงสัญชาติ

Neutrality (N.) ความเป็นกลาง

Patriotism (N.) ความรักชาติ

Populism (N.) ประชานิยม

Progressive (Adj.) ที่ก้าวหน้า

Prohibition (N.) การห้าม ข้อห้าม

Propaganda (N.) ข้อมูลประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเผยแพร่ข่าว

Recall (V.) ระลึก ยกเลิก เพิกถอน

Recession (N.) การตกต่ำทางเศรษฐกิจ

Referendum (N.) ประชามติ มติมหาชน

Reparation (N.) การชดเชย การซ่อมแซม

Republic (N.) สาธารณรัฐ

Reservation (N.) การจอง การสงวน ข้อจำกัด

Secession (N.) การแยกตัวออก

Segregation (N.) การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม

Socialism (N.) ระบบสังคมนิยม

Stagflation (N.) ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ

Suburb (N.) ชานเมือง รอบนอกเมือง

Suffrage (N.) สิทธิในการเลือกตั้ง

Supreme court (N.) ศาลสูงสุด

Tariff (N.) ค่าธรรมเนียม ภาษี

Urbanization (N.) การมีลักษณะเป็นเมือง การทำให้เป็นเมือง


SAT READING : GLOBAL CONVERSATION

ส่วนใหญ่ พาร์ทนี้จะมาในรูปแบบของ speech สำคัญของประธานาธิบดี หรือ คนสำคัญระดับโลก เช่น Martin Luther King , President Franklin Roosevelt , President John F. Kennedy ซึ่งมักจะมีเนื้อหาไปทางการสร้างแรงบันดาลใจ หรือการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เช่น การให้สิทธิเสรีภาพ , การสร้างความเท่าเทียม เป็นต้น


Global Conversation


Liberty (N.) อิสรภาพ

Civil (Adj.) เกี่ยวกับพลเมือง

Devotion (N.) การอุทิศตัว

Vain (Adj.) ซึ่งไร้ประโยชน์ สูญเปล่า

Testify (V.) พิสูจน์

Empowerment (Adj.) ทำให้มีอำนาจ

Agenda (N.) วาระการประชุม

Infrastructure (N.) โครงสร้างพื้นฐาน

Immigration (N.) การอพยพ

Bipartisan (Adj.) ซึ่งรวมระหว่าง 2 พรรค

Principle (N.) หลักการ

Injustice (N.) ความไม่ยุติธรรม

Poverty (N.) ความยากจน

Vast (Adj.) มากมาย , หลากหลาย

Prosperity (N.) ความรุ่งเรือง

Insufficient (Adj.) เพียงพอ

Fund (N.) เงินลงทุน

Justice (N.) ความยุติธรรม

Bankrupt (V.) ทำให้ล้มละลาย

Opportunity (N.) โอกาส

Equality (N.) ความเท่าเทียม

Integrity (N.) ความซื่อสัตย์

Campaign (N.) การรณรงค์

Constitute (V.) ก่อตั้ง , สถาปนา

Bureau (N.) สำนักงาน

Surveillance (N.) การควบคุม

Urgent (Adj.) เร่งด่วน

Status quo (N.) สถานภาพปัจจุบัน

Elimination (N.) การกำจัด , การตัดออก

Hostile (Adj.) ซึ่งเป็นศัตรู

Peace (N.) สันติภาพ

Aggrandizement (N.) การกระจายอำนาจ

Covenant (N.) ข้อตกลง

Vow (V.) สาบาน

Condition (N.) เงื่อนไข , สภาวะ

Colony (N.) อาณานิคม

Conquer (V.) เอาชนะ

Security (N.) ความปลอดภัย , ความมั่นคง

Imprisonment (N.) การจำคุก

Dignity (N.) ความมีเกียรติ

Supremacy (N.) อำนาจสูงสุด , ความยิ่งใหญ๋

Pass Law (N.) กฎหมายที่ผ่านออกมา

Breakdown (N.) ความล้มเหลว

Moral (N.) ศีลธรรม

Violence (N.) ความรุนแรง

Democracy (N.) ประชาธิปไตย

Enfranchisement (N.) การให้สิทธิ

Against (Adv.) ต่อต้าน

Racialism (N.) การเหยียดสีผิว

Policy (N.) นโยบาย

Struggle (v.) ทรมาน

Domination (N.) การมีอำนาจเหนือกว่า

Harmony (N.) ความสามัคคี , ความกลมเกลียว

Open letter (N.) จดหมายเปิดผนึก

Preponderance (N.) การมีอำนวจสูงสุุด

Controversy (N.) การโต้เถียง , ความขัดแย้ง

Fruitful (ADJ.) อุดมสมบูรณ์

Civilization (N.) ความเจริญ , อารยธรรม

Overcome (V.) เอาชนะ

Stabilize (V.) ทำให้มั่นคง

Freedom (N.) อิสรภาพ

Ideals (N.) อุดมคติ , ปรัชญา


เป็นยังไงบ้างคะ พี่ฝนพี่ฟ้าการันตีเลยว่า ถ้าน้องๆท่องได้หมด คะแนน Reading อัพ!!! แน่นอนค่า แต่ว่าหากยังไม่จุใจ น้องๆสามารถเพิ่มคำศัพท์ เทคนิค วิธีการอ่าน ที่จะทำให้น้องๆพิชิต SAT Reading เต็ม! ได้เลยที่คอร์ส SAT ของ KPH คอร์สที่จะช่วยให้ SAT Reading เป็นเรื่องชิวๆ ง่ายๆ มารูปแบบไหนก็ทำได้แน่นอน


ดาวน์โหลด ข้อสอบ SAT 8 ชุด >>>>> shorturl.at/uJS03

ดาวน์โหลด ข้อสอบ SAT ชุด 9-10 >>>>> shorturl.at/eijSZสอบถามรายละเอียดคอร์ส SAT เพิ่มเติมได้ที่ line OA : @ krupimhouse, Tel : 064-954-7733
Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page