เรียน SAT/ติว SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING จาก College Board Official Practice Test 4-6!


เรียน SAT VOCAB

อย่างที่บอกกันอยู่เสมอ ว่าการเตรียมคำศัพท์ ให้พร้อม เป็นการเริ่มต้น เรียน SAT ที่ดีที่สุด มีคำศัพท์ในคลังเยอะเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น ยิ่งอ่านข้อสอบ SAT Reading ได้เร็วขึ้น อ่านรู้เรื่องมากขึ้น จับใจความได้มากขึ้น วิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น ใส่เทคนิคการอ่านเข้าไปอีกนิด ฝึกฝนเพิ่มเติมอีกหน่อย คะแนน SAT VERBAL ก็แตะ 600 up ได้ไม่ยาก


แน่นอนว่าการท่องศัพท์ SAT จากกลุ่มคำที่เคยออกไปแล้วนั่นแหละ ดีที่สุดเลย ถึงแม้มันจะเยอะ แต่ถ้าท่องไปเรื่อยๆ น้องๆจะเห็นว่ามันมีศัพท์ SAT กลุ่มนึง ที่ออกวนๆ ออกซ้ำๆ ถ้าเก็บคำศัพท์กลุ่มนี้ไว้เป็น กลุ่มเป็นก้อน ท่องได้แม่นๆแล้วละก็ พื้นฐาน SAT READING ก็จะแน่นขึ้นอีกเยอะเลย


ซึ่งพี่ๆ KPH ก็ไม่ปล่อยให้น้องต้องมานั่งหาศัพท์เอาเอง พี่ๆ รู้ว่ามันใช้เวลานาน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาให้น้องๆ พี่ก็ได้คัดคำศัพท์ SAT เด็ดๆ จาก College Board Official Practice Test 4-6 มาให้เรียบร้อยแล้ว (อย่าลืมไปท่อง เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING จาก College board Official Practice Test 1-3 ด้วยจ้า)


ที่เหลือก็ต้องเป็นหน้าที่ของน้องๆ แล้วแหละ ที่ต้องจดเก็บไว้ และเอาไปนั่งท่องซะ บอกเลยว่าไม่มีสถาบันสอน SAT ที่ไหนทุ่มเทให้น้องๆ ขนาดนี้อีกแล้ว พี่อยากให้น้องทุกคนสอบผ่าน ถ้าพร้อมจะท่องแล้วก็รีบ scroll ลงไปข้างล่างเลย :)
เรียน SAT VOCAB

PASSAGE 1 : MacDonald Harris, The Balloonist. ©2011 by The Estate of Donald Heiney

 1. Verifiable (adj.) = ซึ่งพิสูจน์ได้

 2. Vast (adj.) = มากมาย , ใหญ่โต

 3. Yearning (n.) = ความปรารถนา

 4. Simultaneous (adj.) = ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน

 5. Bear (v.) = อดทน

 6. Undertake (v.) = รับผิดชอบ , รับภาระ

 7. Machinery (n.) = เครื่องจักร

 8. Sustenance (n.) = การบำรุง , การคำจุน

 9. Helpless (adj.) = หมดหนทาง

 10. Uninhabited (adj.) = ร้าง

 11. Hostile (adj.) = ซึ่งเป็นศัตรู

 12. Indifferent (adj.) = ซึ่งเป็นกลาง , ไม่ลำเอียง

 13. Servant (n.) = ทาส , คนรับใช้

 14. Intent (n.) = เจตนา , ความตั้งใจ

 15. Declare (v.) = ประกาศ , แถลง , กำหนด

 16. Pulpit (n.) = นักเทศน์

 17. Expedition (n.) = การเตรียมพร้อม , การเตรียมตัว , ความตื่นตัว

 18. Beneficial (adj.) = ซึ่งเป็นประโยชน์

 19. Doctrine (n.) = ทฤษฎี

 20. Lust (n.) = ความปรารถนา

 21. Ephemeral (adj.) = ซึ่งมีอายุสั้น

 22. Egotism (n.) = การถือว่าตัวเองสำคัญ


PASSAGE 2 : Alan Ehrenhalt, The Great Inversion and the Future of the American City. ©2013 by Vintage

 1. Witness (n.) = พยาน

 2. Abandonment (n.) = การทอดทิ้ง

 3. Suburb (n.) = ชานเมือง

 4. Substantial (adj.) = มากมาย , สำคัญ

 5. Demographic (adj.) = เกี่ยวกับประชากร

 6. Blunt (adj.) = ทื่อ

 7. Inversion (n.) = การผกผัน

 8. Prevail (v.) = เหนือกว่า

 9. Underdo (v.) = เผชิญกับ

 10. Decline (v.) = ปฏิเสธ , ลดลง

 11. Enormous (adj.) = มากมาย , ใหญ่โต

 12. Obligation (n.) = หน้าที่ , สัญญาผูกมัด

 13. Prominent (adj.) = โดดเด่น , มีชื่อเสียง

 14. Entitle (v.) = ตั้งชื่อ

 15. Affluent (adj.) = ร่ำรวย

 16. Resemblance (n.) = ความคล้ายคลึง

 17. Scarcely (adv.) = อย่างขาดแคลน , แทบจะไม่

 18. Submerge (v.) = จม

 19. Preserve (v.) = อนุรักษ์ , คงไว้

 20. Crucial (adj.) = สำคัญPASSAGE 3 : Emily Anthes, Frankenstein's Cat. ©2013 by Emily Anthes

 1. Novelty (n.) = ความใหม่

 2. Priority (n.) = การมาก่อน

 3. Envision (n.) = นักคิด

 4. Pharmaceutical (adj.) = เกี่ยวกับเภสัชกรรม

 5. Autoimmune (n.) = ภูมิคุ้มกัน

 6. Mutation (n.) = การเปลี่ยนแปลง

 7. Elevate (v.) = ยกระดับ

 8. Fertilize (v.) = ผสมพันธ์

 9. Implant (v.) = ฝัง

 10. Gland (n.) = ต่อม

 11. Purify (v.) = ทำให้บริสุทธิPASSAGE 4/1 : Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France

 1. Avoid (v.) = หลีกเลี่ยง

 2. Inconstancy (n.) = ความไม่คงที่

 3. Obstinacy (n.) = ความดันทุรัง , ความดื้อดึง

 4. Prejudice (n.) = ความลำเอียง , อคติ

 5. Caution (n.) = ความระมัดระวัง

 6. Solicitude (n.) = ความกังวล

 7. Prompt (adj.) = รวดเร็ว , ทันที

 8. Incantation (n.) = การปลุกเสก

 9. Constitution (n.) = รัฐธรรมนูญ

 10. Dissolve (v.) = ละลาย

 11. Consider (v.) = พิจารณา

 12. Agreement (n.) = ข้อตกลง

 13. Reverence (n.) = การเคารพนับถือ

 14. Municipal (adj.) = เกี่ยวกับเทศบาล

 15. Speculation (n.) = การคิดพิจารณา

 16. Contingent (adj.) = บังเอิญ

 17. Principle (n.) = หลักการ


PASSAGE 4/2 : Thomas Paine, Rights of Man. Originally published in 1791

 1. Generation (n.) = ยุค

 2. Presumption (n.) = การสันนิษฐาน

 3. Ridiculous (adj.) = ไร้สาระ

 4. Tyranny (n.) = การปกครองแบบกดขี่ , เผด็จการ

 5. Property (n.) = สินทรัพย์ , ทรัพย์สมบัติ

 6. Parliament (n.) = รัฐสภา

 7. Dispose (v.) = จัดการ

 8. Cease (v.) = หยุด

 9. Authority (n.) = อำนาจ

 10. Utmost (adj.) = อย่างมาก

 11. Conceive (v.) = เข้าใจ

 12. Obligation (n.) = ข้อบังคับ

 13. Circumstance (n.) = สถานการณ์

 14. Convenient (adj.) = สะดวกสบายPASSAGE 5 : Carolyn Gramling, “Source of Mysterious Medieval Eruption Identified

 1. Volcano (n.) = ภูเขาไฟ

 2. Erupt (v.) = ระเบิด

 3. Identify (v.) = บ่งชี้ , แสดงให้เห็น

 4. Epoch (n.) = ช่วงเวลาที่สำคัญในอดีต

 5. Climate (n.) = สภาพอากาศ

 6. Sediment (n.) = ตะกอน

 7. Abruptly (adv.) = ทันทีทันใด

 8. Intensify (v.) = ทำให้รุนแรงขึ้น

 9. Subsequent (adj.) = ต่อมา , ซึ่งตามมา , ภายหลัง

 10. Prolong (v.) = ขยาย , ทำให้ยาวขึ้น

 11. Catastrophe (n.) = ความหายนะ

 12. Devastate (v.) = ทำให้เสียหาย

 13. Magnitude (n.) = ความสำคัญ , ขนาดใหญ่

 14. Index (n.) = ดัชนี , ตัวชี้วัด

 15. Composition (n.)=ส่วนประกอบ


เรียน SAT VOCAB

PASSAGE 1 : William Maxwell, The Folded Leaf. ©1959 by William Maxwell

 1. Decoration (n.) = การตกแต่ง

 2. Depict (v.) = พรรณา

 3. Legible (adj.) = อ่านออกได้

 4. Notation (n.) = หมายเหตุ

 5. Sign (v.) = ลงนาม , เซ็นชื่อ

 6. Congress (n.) = รัฐสภา

 7. Plenipotentiary (n.) = บุคคลที่มีอำนจเต็มที่

 8. Splendid (adj.) = วิเศษณ์

 9. Convoke (v.) = เรียกประชุม

 10. Emperor (n.) = จักรพรรดิ์

 11. Preside (v.) = รับผิดชอบ

 12. Disguise (v.) = ปลอมแปลง

 13. Treaty (n.) = สนธิสัญญาPASSAGE 2/1 : Catharine Beecher, Essay on Slavery and Abolitionism

 1. Dignity (n.) = ความมีเกียรติ

 2. Conform (v.) = ทำให้เหมือนกัน

 3. Collision (n.) = การขัดแย้ง

 4. Sentiment (n.) = อารมณ์

 5. Shame (n.) = ความอับอาย

 6. Conquest (n.) = ชัยชนะ

 7. Benevolent (adj.) = เมตตา , ใจกุศล

 8. Esteem (n.) = ความเคารพ

 9. Gratify (v.) = พอใจ

 10. Cultivated (adj.) = มีความรู้ดี

 11. Intellect (n.) = สติปัญญา

 12. Attitude (n.) = ทัศนคติ

 13. Combatant (n.) = นักรบ , คนที่ต่อสู้กันPASSAGE 2/2 : Angelina E. Grimké, Letters to Catharine Beecher

 1. Investigation (n.) = การตรวจสอบ

 2. Moral (n.) = ศีลธรรม

 3. Fundamental (adj.) = พื้นฐาน

 4. Principle (n.) = หลักการ

 5. Innumerable (adj.) = ซึ่งนับไม่ถ้วน

 6. Right (n.) = สิทธิ

 7. Essential (adj.) = สำคัญ

 8. Wrest (v.) = แย่งชิง

 9. Alienate (v.) = โอน

 10. Imperishable (adj.) = ที่ยั่งยืน , ไม่มีจุดจบ

 11. Deny (v.) = ปฏิเสธ

 12. Constitution (n.) = รัฐธรรมนูญ

 13. Exalt (v.) = ยกระดับ

 14. Enthrone (v.) = ให้ความสำคัญPASSAGE 3 : Bryan Walsh, “Whole Food Blues: Why Organic Agriculture May Not Be So Sustainable.” ©2012 by Time Inc

 1. Efficiency (n.) = ประสิทธิภาพ

 2. Diverge (v.) = แตกต่างกัน

 3. Economy (n.) = เศรษฐกิจ

 4. Sustainable (adj.) = ยั่งยืน

 5. Agriculture (n.) = เกษตรกรรม

 6. Fertilizer (n.) = ปุ๋ย

 7. Irrigation (n.) = การชลประทาน

 8. Cultivate (v.) = เพาะปลูก

 9. Territory (n.) = อาณาเขต

 10. Habitat (n.) = ที่อยู่อาศัย

 11. Environmentalist (n.) = นักสิ่งแวดล้อม

 12. Embrace (v.) = รวบรวม , ล้อมรอบ

 13. Disdain (v.) = ดูถูก , รังเกียจ

 14. Pesticide (n.) = ยาฆ่าแมลง

 15. Disparity (n.) = ความแตกต่าง


PASSAGE 4 : John Bohannon, “Why You Shouldn’t Trust Internet Comments.” ©2013 by American Association for the Advancement of Science

 1. Wisdom (n.) = ปัญญา

 2. Manipulate (v.) = จัดการ

 3. Probably (adv.) = มีความเป็นไปได้

 4. Remarkably (adv.) = อย่างไม่ธรรมดา

 5. Aggregate (n.) = การรวบรวม

 6. Skeptic (n.) = ผู้สงสัย

 7. Contrary (n.) = การตรงกันข้าม , ความขัดแย้ง

 8. Hypothesis (n.) = ข้อสันนิษฐาน

 9. Chronological (adj.) = ตามลำดับเวลา

 10. Boost (v.) = กระตุ้น

 11. Intuitive (adj.) = สัญชาตญาณ

 12. Entirely (adv.) = โดยสิ้นเชิง

PASSAGE 5 : Joshua Foer, Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything. ©2011 by Joshua Foer

 1. Neuroscientist (n.) = นักประสาทวิทยา

 2. Posterior (adj.) = ภายหลัง , ด้านหลัง

 3. Navigation (n.) = การเดินเรือ

 4. Conclude (v.) = สรุป , ย่อ

 5. Incapable (adj.) = ซึ่งไม่มึความสามารถ

 6. Synapse (n.) = ช่องว่างระหว่างเซลประสาท

 7. Static (adj.) = อยู่นิ่งๆ

 8. Groundbreaking (adj.) = สร้างการค้นพบใหม่

 9. Attention (n.) = ความสนใจ

 10. Somehow (adv.) = ด้วยวิธีการใดก็ตาม , อย่างไรก็ตาม

 11. Cognitive (adj.) = เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้

 12. Consciously (adv.) = อย่างตั้งใจ

 13. Distribute (v.) = แจกจ่าย

 14. Inborn (adj.)=โดยกำเนิด


เรียน SAT VOCAB

PASSAGE 1 : Daniyal Mueenuddin, “Nawabdin Electrician.” ©2009 by Daniyal Mueenuddin

 1. Satisfaction (n.) = ความพอใจ , การชดเชย

 2. Warrior (n.) = นักรบ

 3. Battle (n.) = สนามรบ , การต่อสู้

 4. Proliferate (v.) = เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

 5. Revenue (n.) = รายได้

 6. Suffice (v.) = เพียงพอ

 7. Demur (v.) = ปฎิเสธ

 8. Spectacular (adj.) = น่าตื่นเต้น

 9. Ancient (adj.) = โบราณ

 10. Peculiar (adj.) = ประหลาด

 11. Ubiquitous (adj.) = ซึ่งมีทุกหนทุกแห่ง

 12. Inspection (n.) = การตรวจสอบ

 13. Stretch (v.) = ยืด

 14. Injury (n.) = การบาดเจ็บ , การเสียหาย

 15. Solution (n.) = ทางแก้ไข

 16. Allowance (n.) = งบประมาณ

 17. Beg (v.) = ขอร้อง

 18. Numerous (adj.) = มากมายPASSAGE 2 : Stephen Coleman, Scott Anthony, and David E. Morrison, “Public Trust in the News.” ©2009 by Stephen Coleman

 1. Conduct (n.) = การจัดการ

 2. Rival (n.) = คู่แข่ง

 3. Disaster (n.) = หายนะ

 4. Particular (adj.) = โดยเฉพาะ

 5. Pursue (v.) = ไล่ตาม

 6. Ignore (v.) = ละทิ้ง

 7. Circulation (n.) = การละทิ้ง

 8. Reputation (n.) = ชื่อเสียง

 9. Determine (v.) = กำหนด , ตัดสิน

 10. Evaluate (v.) = ประเมินผล

 11. Agenda (n.) = กำหนดการ

 12. Wisdom (n.) = ปัญญา

 13. Definition (n.) = นิยาม

 14. Whereby (adv.) = ด้วยวิธีการ

 15. Reluctance (n.) = ความลังเล , ความไม่เต็มใจ

 16. Demand (n.) = ความต้องการ

 17. Perhaps (adv.) = บางที

 18. Renegotiation (n.) = การเจรจาอีกครั้ง

 19. Glance (n.) = การชำเลืองมอง

 20. Ombudsman (n.) = ผู้ตรวจการของรัฐสภา

 21. Immune (n.) = ภูมิคุ้มกัน

 22. Disseminate (v.) = เผยแพร่

 23. Contemporary (adj.) = ร่วมสมัย

 24. Scepticism (n.) = ความสงสัย

 25. Elite (n.) = กลุ่มคนรวย

 26. Distinct (adj.) = แตกต่าง

 27. Parity (n.) = ความเท่าเทียมกันPASSAGE 3 : Elsa Youngsteadt, “Decoding a Flower’s Message.” ©2012 by Sigma Xi, The Scientific Research Society

 1. Advertise (v.) = โฆษณา

 2. Ecologist (n.) = นักนิเวศวิทยา

 3. Transmit (v.) = ถ่ายทอด

 4. Collapse (n.) = การพังทลาย , ความล้มเหลว

 5. Abundant (adj.) = มากมาย

 6. Intuition (n.) = การหยั่งรู้

 7. Assumption (n.) = สมมติฐาน

 8. Benchmark (n.) = เกณฑ์มาตรฐาน

 9. Indifferent (adj.) = เฉยๆ , ไม่สนใจ , ไม่แตกต่าง

 10. Evolve (v.) = พัฒนา

 11. Odor (n.) = กลิ่น


PASSAGE 4/1 : Abraham Lincoln, “Address to the Young Men’s Lyceum of Springfield, Illinois.

 1. Liberty (n.) = อิสรภาพ , เสรีภาพ

 2. Posterity (n.) = คนรุ่นหลัง , ทายาท

 3. Violate (v.) = ฝ่าฝืน

 4. Patriot (n.) = คนรักชาติ

 5. Declaration (n.) = การประกาศ

 6. Constitution (n.) = รัฐธรรมนูญ

 7. Pledge (v.) = ให้สัญญา , ค้ำประกัน

 8. Property (n.) = ทรัพย์สิน

 9. Reverence (n.) = ความเคารพนับถือ

 10. Preach (v.) = เทศนา

 11. Proclaim (v.) = ประกาศอย่างเป็นทางการ

 12. Enforce (v.) = ใช้กำลังบังคับ

 13. Court (n.) = ศาล

 14. Nation (n.) = ประเทศ

 15. Sacrifice (v.) = อุทิศตน

 16. Observance (n.) = การปฏิบัติตาม

 17. Grievance (n.) = ความไม่พอใจ

 18. Promulgation (n.) = การเผยแแพร่

 19. Abolitionism (n.) = การเลิกทาส

 20. Citizen (n.) = ประชาชน

 21. Enactment (n.) = กฎหมายPASSAGE 4/2 : Henry David Thoreau, “Resistance to Civil Government.” Originally published in 1849

 1. Obey (v.) = เชื่อฟัง

 2. Endeavor (v.) = พยายาม

 3. Amend (v.) = แก้ไข

 4. Persuade (v.) = ชักชวน , ทำให้เชื่อ

 5. Remedy (n.) = การรักษา

 6. Anticipate (v.) = คาดหวัง , ทำนาย

 7. Cherish (v.) = ชื่นชม

 8. Resist (v.) = ต่อต้าน

 9. Condemn (v.) = ประณาม

 10. Hesitate (v.) = ลังเล

 11. Abolitionist (n.) = ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลิกทาส

 12. Prevail (v.) = ทำอำนาจเหนือกว่าPASSAGE 5 : Kevin Bullis, “What Tech Is Next for the Solar Industry?” ©2013 by MIT Technology Review

 1. Installation (n.) = การติดตั้ง

 2. Exceed (v.) = มากกว่า

 3. Innovation (n.) = นวัตกรรม

 4. Optimistic (adj.) = ซึ่งมองในแง่ดี

 5. Prospect (n.) = โอกาส

 6. Mundane (adj.) = ทางโลก , เกี่ยวกับโลก

 7. Gradual (adj.) = เล็กน้อย

 8. Meanwhile (adv.) = ขณะที่

 9. Convert (v.) = ปรับเปลี่ยน

 10. Boost (v.) = กระตุ้น

 11. Arrangement (n.)=การจัดการ

นอกจากนี้ ถ้าอยากเรียน SAT ให้ได้ผล พี่ๆ KPH แนะนำว่า ให้นำศัพท์เหล่านี้ไปแบ่งเป็นหมวดๆ ให้เรียบร้อย ง่านต่อการจำ และนำไปใช้ ซึ่งหลักๆ แล้ว Passage ใน ข้อสอบ SAT READING จะถูกแบ่งออกเป็น 4 หมวด ใหญ่ๆ ด้วยกัน

 1. Science

 2. Fiction

 3. Social Science

 4. Global Conversation

แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา พี่ๆ ก็ได้ทุ่มเท รวบรวมมาให้น้องเรียบร้อยแล้ว เรียกได้ว่าช่วยเหลือน้องๆเต็มที่ อยากให้การเรียน SAT ครั้งนี้ ได้ผลสูงที่สุด คะแนนสูงที่สุด ในเวลาอันรวดเร็วที่สุด พร้อมแล้วก็คลิ๊กเลย เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ 200 คำ 3 หมวด SAT READING ออกตลอ


สำหรับใครที่เรียน SAT ด้วยตัวเองแล้วยังรู้สึกไม่มั่นใจ ยังไม่พร้อมสำหรับการลงสอบครั้งถัดไปแล้วละก็ อย่าลืม ติดต่อ พี่ๆ KPH เข้ามานะค้า เรามีเทคนิคการอ่านขั้นเทพๆ รอน้องอยู๋ รับรองว่าท่องคำศัพท์กลุ่มนี้ + เทคนิคจากพี่ๆ แล้วละก็ ลงสอบ SAT ครั้งน้า คะแนนต้องพุ่งปริ๊ดแน่นอน

Call : 064-954-7733

Line ID : @KRUPIMHOUSEFeatured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Location : 4th Floor, education zone (zone d), mbk center
PAthumWan  District, Bangkok 1032

LINE ID : @KRUPIMHOUSE 
WWW. KRUPIMHOUSE.COM

 • YouTube - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle