top of page

เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING รอบ May 2017 (USA)

Updated: Sep 24, 2020


เรียน SAT ติว SAT

PASSAGE 1 : Philip Roth, American Pastoral. ©1997 by Philip Roth.


 1. Stadium (n.) = สนามกีฬา

 2. Exquisitely (adv.) = อย่างสวยงาม

 3. Notice (v.) = สังเกตุ

 4. Alongside (prep.) = ข้างๆ

 5. Vigorously (adv.) = อย่างคล่องแคล่ว

 6. Athlete (n.) = นักกีฬา

 7. Wonderfully (adv.) = อย่างประหลาดใจ

 8. Recognize (v.) = จำได้

 9. Acquire (v.) = ได้รับPASSAGE 2 : A Letter to the Women of England on the Injustice of Mental Subordination.


 1. Destine (v.) = กำหนด

 2. Pursue (v.) = ไล่ตาม

 3. Enemy (n.) = ศัตรู , ฝั่งตรงข้าม

 4. Persecute (v.) = ก่อกวน , แกล้ง

 5. Merit (n.) = คุณความดี

 6. Deem (v.) = คิด

 7. Prodigal (adj.) = ฟุ่มเฟือย

 8. Profuse (adj.) = สุรุ่ยสุร่าย

 9. Modest (adj.) = ถ่อมตัว , อ่อนน้อม

 10. Convert (v.) = เปลี่ยน

 11. Liberality (n.) = ความใจกว้าง

 12. Imputation (n.) = การกล่าวหา , การใส่ความ

 13. Extravagance (n.) = ความฟุ่มเฟือย

 14. Wary (adj.) = ระมัดระวัง

 15. Thrifty (adj.) = ประหยัด

 16. Eager (adj.) = กระตือรือร้น

 17. Independence (n.) = ความเป็นอิสระ

 18. Condemn (v.) = ลงโทษ , วิจารณ์

 19. Mercenary (n.) = ผู้รับจ้าง

 20. Sordid (adj.) = เลวทราม , สกปรก

 21. Prudent (adj.) = รอบคอบ , ประหยัด

 22. Permit (v.) = อนุญาต

 23. Fatigue (n.) = ความเหนื่อยล้า

 24. Wisdom (n.) = ปัญญา

 25. Inculcate (v.) = พร่ำสอน

 26. Enlighten (v.) = ทำให้เข้าใจ , ตรัสรู้

 27. Defence (n.) = การแก้ต่าง , การป้องกัน

 28. Command (n.) = คำสั่ง

 29. Evince (v.) = แสดงให้เห็น

 30. Merely (adv.) = เพียงเท่านั้น

 31. Tyranny (n.) = ทรราชย์

 32. Vulnerable (adj.) = อ่อนแอ

 33. Luxurious (adj.) = หรูหรา , ฟุ่มเฟือย

 34. Cultivation (n.) = การเพาะปลูก

 35. Prejudice (n.) = อคติ , ความลำเอียง

 36. Discriminate (v.) = ทำให้แตกแยก , ทำให้แตกต่าง

 37. Oblige (v.) = บังคับ

 38. Contribute (v.) = ให้ , อุทิศ

 39. Felicity (n.) = การมีความสุข

 40. Inclination (n.) = ความเอนเอียง

 41. Consequence (n.) = ผลลัพธ์ , ผลกระทบ

 42. Annihilation (n.) = การทำลายล้าง


PASSAGE 3 : "Star-Crossing Planets Literally Strut Their Stuff."


 1. Announce (v.) = ประกาศ

 2. Detect (v.) = ค้นหา , ตรวจสอบ

 3. Highlight (v.) = เน้น

 4. Diversity (n.) = ความหลากหลาย

 5. Variation (n.) = การเปลี่ยนแปลง

 6. Astronomer (n.) = นักดาราศาสตร์

 7. Reveal (v.) = เปิดเผย

 8. Determine (v.) = กำหนด

 9. Proximity (n.) = ความใกล้ชิด

 10. Companion (n.) = เพื่อน

 11. Perturbation (n.) = การทำให้ลำบากใจ

 12. Scheme (n.) = รูปแบบ

 13. Simultaneously (adv.) = ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

 14. Theorist (n.) = นักทฤษฎี

 15. Potential (n.) = ประสิทธิภาพ

 16. Practical (adj.) = ที่ใช้ได้จริง

 17. Expertise (n.) = ความเชี่ยวชาญ

 18. Dwarf (adj.) = แคระ

 19. Orbit (n.) = วงโคจร

 20. vice versa (adv.) = ในทางกลับกัน

 21. Obvious (adj.) = ชักเจน

 22. Simulate (v.) = เลียนแบบ

 23. Determine (v.) = กำหนด , ตัดสิน

 24. Occupy (v.) = ครอบครอง

 25. Density (n.) = ความหนาแน่น

 26. Decline (v.) = ลดลง

 27. Predict (v.) = คาดหวัง , คาดการณ์
PASSAGE 4 : Michael Balter, "Farming Conquered Europe at Least Twice.”


 1. Agriculture (n.) = เกษตรกรรม

 2. Momentous (adj.) = ชั่วขณะ

 3. spread (v.) = แพร่กระจาย

 4. ancient (adj.) = โบราณ

 5. Skeleton (n.) = โครงกระดูก

 6. continent (n.) = ทวีป

 7. numerous (adj.) = มากมาย

 8. Transmit (v.) = ถ่ายทอด

 9. Inherit (v.) = สืดทอด

 10. Contradiction (n.) = ความแตกต่าง

 11. Anthropologist (n.) = นักมษุษยวิทยา

 12. Archaeologist (n.) = นักโบราณคดี

 13. Lineage (n.) = เชื้อสาย

 14. Origin (n.) = จุดกำเนิด , จุดเริ่มต้น

 15. Identify (v.) = ระบุ , บ่งชี้

 16. Affinity (n.) = ความสัมพันธ์

 17. Intrigue (adj.) = น่าหลงใหล

 18. Variant (n.) = ตัวแปร
PASSAGE 5/1 : Dana Blumenthal, "Interrelated Causes of Plant Invasion."


 1. prairie (n.) = ทุ่งหญ้า

 2. threaten (v.) = ข่มขู่ , ทำให้กลัว

 3. inhabit (v.) = อยู่อาศัย

 4. Forage (v.) = หาอาหาร

 5. Habitat (n.) = ที่อยู่อาศัย , สิ่งแวดล้อม

 6. Essential (adj.) = สำคัญ

 7. Invasion (n.) = การบุกรุก

 8. Enormous (adj.) = มากมาย

 9. Attempt (v.) = พยายาม

 10. Hypothesis (n.) = สมมติฐาน

 11. Colonization (n.) = การตั้งอาณานิคม

 12. diversity (n.) = ความหลากหลาย

 13. particularly (adv.) = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 14. Attribute (n.) = คุณลักษณะ

 15. Herbivore (n.) = สัตว์ที่กินพืช

 16. Advantage (n.) = ผลประโยชน์

 17. Absence (n.) = การขาด , การไม่มีตัวตน

 18. availability (n.) = การหาได้ , การมีอยู่

 19. Deposition (n.) = การทับถม , การย่อยสลาย

 20. Disturbance (n.) = การรบกวน


PASSAGE 5/2 : the information and ideas discussed in Passage 1.


 1. invasive (adj.) = ที่บุกรุก

 2. Biologist (n.) = นักชีววิทยา

 3. Conduct (n.) = การจัดการ

 4. Experiment (n.) = การทดลอง

 5. Region (n.) = บริเวณ

 6. Eliminate (v.) = กำจัด

 7. Determine (v.) = กำหนด , ตัดสิน

 8. Significantly (adv.) = อย่างสำคัญ

 9. Indicate (v.) = บ่งชี้

 10. abundant (adj.)=มากมาย


สำหรับใครที่ ท่องศัพท์แล้วยังไม่มั่นใจ รีบติดต่อหาพี่ฝน KPH มาเลยจ้า พี่ฝนมีเทคนิค ดีๆ ที่จะทำให้คะแนน SAT ของน้องๆ เพิ่มขึ้นได้อีกเยอะคลิ๊กดูตารางคอร์สได้ที่นี่เลยจ้า


สำรองที่นั่งได้เลยที่

Call : 064-954-7733

Line ID : @Krupimhouse


Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page