top of page

เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING รอบ May 2018 (USA)

Updated: Sep 24, 2020


เรียน SAT ติว SAT
เรียน SAT ติว SAT

PASSAGE 1 : Theodore Dreiser, Sister Carrie

 1. Finery (N.) เสื้อผ้าที่หรูหรา เตาหลอมเหล็ก

 2. Merriment (N.) ความสนุกสนาน ความรื่นเริง

 3. Elegant (Adj.) สวยงาม งดงาม

 4. Astonishingly (Adv.) อย่างน่าประหลาด

 5. Amid (Prep.) ท่ามกลาง ระหว่าง

 6. Tapestry (N.) สิ่งทอ พรหมลายดอก

 7. Groom (V.) เตรียมพร้อม เตรียมการ

 8. Footman (N.) คนรับใช้ชาย

 9. Insolent (Adj.) ซึ่งไร้ยางอาย อวดดี

 10. Supercilious (Adj.) ดูหมิ่น ดูถูก เหยียดหยาม

 11. Indifference (N.) ความไม่สนใจ การขาดความเอาใจใส่

 12. Concoction (N.) การปรุง การประกอบขึ้น การกุเรื่องขึ้น

 13. Entice (V.) เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ ล่อใจ

 14. Gratify (V.) พอใจ อิ่มอกอิ่มใจ

 15. Clinch (N.) การกอดกัน การรัดแน่น การตอกติด

 16. Conviction (N.) การพิสูจน์ว่าทำผิด ความเชื่อมั่น

 17. Scarcely (V.) อย่างขาดแคลน อย่างไม่เพียงพอ

 18. Indulge (V.) ยอมตามใจ ยอมตาม

 19. Outing (N.) การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น

 20. Commonplace (Adj.) ที่เกิดขึ้นทุกวัน ที่เห็นได้บ่อยๆ

 21. Woo (V.) พยายามแสวงหา ขอความรัก

 22. Anguish (N.) ความรวดร้าว ความทุกข์PASSAGE 2 : Giovanni Frazzetto, Joy, Guilt, Anger, Love : What Neuroscience Can - and Can’t - Tell Us About How We Feel.


 1. Operate (V.) ปฏิบัติงาน ทำงาน

 2. Expose (V.) เปิดเผยออกมา ปรากฎออกมา

 3. Fictional (Adj.) ทำให้เป็นนวนิยาย

 4. Character (N.) คุณลักษณะ นิสัย

 5. Intriguing (Adj.) เต็มไปด้วยเล่ห์

 6. Detectable (Adj.) ซึ่งสืบพบได้

 7. Informative (Adj.) ซึ่งให้ความรู้ ซึ่งให้ข้อมูล

 8. Interactive (Adj.) ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน

 9. Hypothesis (N.) ข้อสันนิษฐาน สมมุติฐาน

 10. Assess (V.) กำหนดค่า ประเมิณค่า

 11. Protagonist (N.) ตัวเอก ตัวนำ ผู้แสดงนำ

 12. Activation (N.) การกระตุ้น การเคลื่อนไหว

 13. Modulate (V.) ทำให้เบาบางลง ปรับเปลี่ยน ทำให้ลดลง

 14. Integrate (V.) ผสมผสาน รวมเข้าด้วยกัน

 15. Inscrutable (Adj.) ไม่อาจหยั่งรู้ได้

 16. Node (N.) ต่อม ปม ปุ่ม


PASSAGE 3 : The Genes That Turned Wildcats into Kitty Cats

 1. Ancestor (N.) บรรพบุรุษ ต้นตระกูล

 2. Wildcat (N.) แมวป่า

 3. Fierce (N.) ดุร้าย โหดเหี้ยม

 4. Feral (Adj.) ไม่เชื่อง ดุร้าย

 5. Adaptable (Adj.) ที่ปรับตัวได้

 6. Pinpoint (N.) ปลายเข็ม เรื่องเล็กน้อย

 7. Genome (N.) กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 8. Evolutionary (Adj.) ที่มีวิวัฒนาการ ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป

 9. Rodents (N.) สัตว์จำพวกหนู สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ

 10. Invade (V.) บุกรุก รุกราน

 11. Panoply (N.) ชุดเสื้อเกราะ

 12. Transformation (N.) การเปลี่ยนรูป

 13. Proceeding (N.) การดำเนินการ

 14. Numerous (Adj.) มากมาย เยอะแยะ

 15. Genetic (Adj.) เกี่ยวกับพันธุศาสตร์

 16. Hallmark (N.) ตราแสดงว่ามีมาตรฐาน

 17. Vision (N.) การมองเห็น

 18. Feline (Adj.) เกี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมว คล้ายแมว

 19. Metabolism (N.) กระบวนการเผลาผลาญอาหาร

 20. Sequence (N.) การต่อเนื่องกัน เหตุการณ์ที่เกิดชึ้นตามลำดับ

 21. Uncover (V.) เปิดออก เปิดเผย

 22. Knockout (N.) การน๊อค การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง

 23. Cognition (N.) การรับรู้

 24. Comparative (Adj.) ที่เปรียบเทียบกัน

 25. Pigmentation (N.) การย้อมสี

 26. Undergo (V.) ประสบ ตรากตรำ

 27. Migration (N.) การอพยพ

 28. Speculate (V.) พิจารณา ใคร่ครวญ คาดเดา


PASSAGE 4/1 : Defense of the Kansas-Nebraska Bill

 1. Argument (N.) การโต้แย้ง

 2. Predicate(V.) มีนัยว่า

 3. Assumption (N.) การสมมติ

 4. Prohibit (V.) ห้าม ปราม ไม่อนุญาติ

 5. Cede (V.) ยกให้

 6. Legislation (N.) การออกกฏหมาย

 7. Prescribe (V.) สั่งจ่ายยา แนะนำ

 8. Demarcation (N.) การแบ่งเขต การกำหนดเขต

 9. Geographical (Adj.) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์

 10. Correspond (V.) สอดคล้องกัน เหมือนกัน

 11. Desirable (Adj.) เป็นที่น่าพอใจ

 12. Inhabit (V.) อยู่อาศัย พักอาศัย

 13. Respective (Adj.) เกี่ยวกับแต่ละบุคคล หรือแต่ละสิ่ง

 14. Opponent (N.) คู่ต่อสู้ ฝ่ายตรงข้าม

 15. Limitation (N.) กฏเกณฑ์ ข้อจำกัด

 16. Acquire (V.) ได้รับ ที่ได้มา


PASSAGE 4/2 : The crime against Kansas

 1. Swindle (V.) โกง หลอกลวง

 2. Espouse (V.) นำมาใช้

 3. inalienable (Adj.) ซึ่งไม่สามารถโอนกันได้ ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้ ที่ยึดครองไม่ได้

 4. Indubitable (Adj.) ชัดเจน เชื่อถือได้ แน่นอน

 5. Mingle (V.) ผสม รวมกัน

 6. Meanness (N.) ความคะนอง ความคับแคบ ความใจแคบ

 7. Wickedness (N.) ความโหดร้าย ความชั่วช้า

 8. Apparent (Adj.) ชัดเจน เด่นชัด

 9. Profession (N.) อาชีพ การงาน

 10. Sovereignty (N.) อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

 11. Despoil (V.) แย่ง ปล้น

 12. Functionary (N.) เจ้าหน้าที่ ผู้ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง

 13. Legislative (Adj.) เกี่ยวกับการออกกฏหมาย

 14. Transcendent (Adj.) ดีกว่า เหนือกว่า

 15. Arrogant (Adj.) หยิ่ง ยะโส

 16. Denial (N.) การปฏิเสธ

 17. Restrain (V.) ยับยั้ง

 18. Admonition (N.) การตักเตือน การท้วงติง

 19. Interpret (V.) ตีความ แปล อธิบาย


PASSAGE 5 : Staring Back to Cosmic

 1. Constellation (N.) กลุ่มดาว

 2. Ambitious (Adj.) ทะเยอทะยาน

 3. Pinprick (N.) รูเล็ก

 4. Visible (Adj.) ที่สามารถมองเห็นได้ เด่น

 5. Enable (V.) ทำให้เป็นไปได้

 6. Undertake (V.) สัญญา ผูกมัดตนเอง รับภาระหน้าที่

 7. Albeit (Conj.) ถึงแม้ว่า แม้ว่า

 8. Remote (Adj.) ไกล นานมาแล้ว

 9. astrophysicist (N.) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์


สำหรับใครที่ ท่องศัพท์แล้วยังไม่มั่นใจ รีบติดต่อหาพี่ฝน KPH มาเลยจ้า พี่ฝนมีเทคนิค ดีๆ ที่จะทำให้คะแนน SAT ของน้องๆ เพิ่มขึ้นได้อีกเยอะคลิ๊กดูตารางคอร์สได้ที่นี่เลย


สำรองที่นั่งได้เลยที่

Call : 064-954-7733

Line ID : @Krupimhouse


Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page