top of page

เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING รอบ OCTOBER 2019


เรียน SAT ติว SAT
เรียน SAT ติว SAT

PASSAGE 1 :

 1. infant ทารก , เด็กอ่อน

 2. indiscriminately อย่างขาดการพิจารณา

 3. intensely อย่างรุนแรง

 4. satisfy ทำให้พอใจ

 5. desperately อย่างสิ้นหวัง , อย่างหมดหวัง

 6. thereafter หลังจากนั้น , ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 7. urge กระตุ้น

 8. replete อุดมสมบูรณ์ , เพียบพร้อม

 9. overcome เอาชนะ

 10. swirl หมุนวน , หมุนรอบ

 11. incense ทำให้โกรธ

 12. shroud ซ่อน ปกปิด

 13. coincidence ภาวะบังเอิญ การเกิดขึ้นพร้อมกัน

 14. dominate ครอบงำ มีอิทธิพล อยู่เหนือกว่า

 15. exhalation การหายใจออก

 16. dedicate อุทิศตัว

 17. reluctantly อย่างลังเล

 18. insist ยืนยัน ยืนกราน

 19. quizzical แปลกประหลาด น่าสงสัย

 20. exasperation ความโกรธ ความฉุนเฉียว

 21. attic บริเวณ

 22. determine กำหนด ตัดสิน

 23. melancholy ภาวะจิตใจหดหู่ เศร้าโศก

 24. compel บังคับ

 25. stupor อาการมึนงง อาการหมดสติ

 26. descend สืบทอด ตกลงมา

 27. rafter คานค้ำหลังคา

 28. oppress กดขี่ บีบบังคับ

 29. Maneuvers การซ้อมรบ การหลบหลีก กลอุบาย


Passage 2 “The Problem with Fair Trade Coffee”

 1. commodity สินค้า

 2. enormous ใหญ่โต มหึมา

 3. marginal เล็กน้อย ไม่สำคัญ

 4. alleviate บรรเทา

 5. poverty ความยากจน

 6. mechanism เครื่องกลไก โครงสร้าง

 7. index ดัชนี

 8. Fair Trade การค้าเสรี

 9. standardize ทำให้ได้มาตรฐาน

 10. batch หมู่ พวก ชุด กลุ่ม

 11. identical เหมือนกัน

 12. consider พิจารณา

 13. particular โดยเฉพาะ

 14. illustrate อธิบาย

 15. maximize ทำให้สูงสุด

 16. fertilize ผสมเทียม ใส่ปุ๋ย

 17. concentrate เน้น ทำให้เข้มข้น


Passage 3 “How Life on Earth Survived Eighty Millions Years of Extinctions”

 1. extinction การสูญพันธ์

 2. protract ยืดออก ขยายออก

 3. crisis วิกฤตกาล

 4. ointment ขี้ผึ้ง

 5. paleontology การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์

 6. abundant มากมาย ท่วมท้น

 7. engender ทำให้เกิดขึ้น

 8. controversy การโต้เถียง การทะเลาะ

 9. sediment ตะกอน

 10. dismiss ไล่ออก ปลดจากตำแหน่ง

 11. diversity ความหลากหลาย

 12. holdover สิ่งที่ยืนหยัด

 13. clarity ความชัดเจน ความโปร่งใส

 14. recent เมื่อเร็วๆนี้ ไม่นานมานี้

 15. numerous มากมาย

 16. basin อ่างน้ำ

 17. undertake สัญญา รับผิดชอบ รับภาระ

 18. resolve แน่วแน่ ความตั้งใจ ตัดสินใจ

 19. abrupt ทันทีทันใด

 20. coup de grace รัฐประหาร ปฏิวัติ

 21. epilogue การส่งท้าย

 22. respite การพักผ่อน การหยุดชั่วคราว


Passage 4/1

“The College, The Market, the Court; or, Woman’s Relation to Education, Labor, and Law.”

 1. abstract นามธรรม

 2. tangible สัมผัสได้ จับต้องได้ แท้จริง

 3. acknowledge ยอมรับ

 4. confer พบปะพูดคุย สนทนา

 5. qualification คุณสมบัติ ความเหมาะสม

 6. endow บริจาค มอบทุน

 7. suffrage สิทธิในการออกเสียง

 8. inalienable แบ่งแยกไม่ได้ ไม่สามารถโอนกันได้

 9. liberty อิสรภาพ เสรีภาพ

 10. pursuit การไล่ตาม

 11. vague คลุมเครือ

 12. interference การแทรกแซง การรบกวน

 13. dispute โต้เถียง ความขัดแย้ง

 14. legitimate ถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิตามกฎหมาย

 15. virtuous เกี่ยวกับหลักศีลธรรม

 16. utter ทั้งหมดทั้งสิ้น

 17. conviction การลงโทษ การตัดสินว่าทำผิด

 18. redeem การชดเชย ชำระหนี้ ไถ่ถอน

 19. merely เท่านั้น เพียงแค่

 20. violence ความรุนแรง

 21. fraud การโกง การหลอกลวง

 22. statute บทบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ


Passage 4/2

 1. manifest ชัดเจน ปรากฏ

 2. palpably สามารถสัมผัสได้

 3. privilege สิทธิประโยชน์

 4. suffragist ผู้สนับสนุนสิทธิในการออกเสียง

 5. formidable น่ากลัว ยากลำบาก

 6. opponent ผู้ขัดขวาง ศัตรู คู้แข่ง

 7. inclination ความโน้มเอียง การเบี่ยงเบน การตะแคง

 8. consideration การพิจารณา

 9. deem รู้สึกว่า เข้าใจว่า คิดว่า

 10. pusillanimous ขี้ขลาด ตาขาว ใจอ่อนแอ

 11. apathetic มองโลกในแง่ร้าย

 12. imbecile คนโง่ คนเบาปัญญา

 13. tumultuous วุ่นวาย สับสนอลหม่าน

 14. jury คณะลูกขุน คณะตุลาการ

 15. peer เพื่อน

 16. infirmity ความอ่อนแอ ความเจ็บป่วย ความไม่มั่นคง

 17. charity มูลนิธิ

 18. magnanimity ความใจกว้าง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 19. aptitude ความสามารถ สมรรถภาพ ความถนัด

 20. moral เกี่ยวกับศีลธรรม คติ คำสอน

 21. potency กำลัง พลัง ศักยภาพ อำนาจ

 22. sovereignty อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

 23. behest คำสั่ง คำขอร้อง

 24. exalt ยกย่อง ทำให้สูงส่ง ยกระดับ

 25. consecrate อุทิศตน การทำให้ศักดิ์สิทธิ

 26. womanhood ความเป็นผู้หญิง

 27. reverence ความเคารพนับถือ การบูชา

 28. diminish ลดลง ทำให้น้อยลง

 29. reckon นับ คำนวณ ประเมิน

 30. cautious ระมัดระวัง รอบคอบ

 31. arrogance ความเย่อหยิ่ง

 32. reprobate เลวร้าย


Passage 5 :

 1. tadpole ลูกกบ

 2. deaf หูหนวก

 3. auditory เกี่ยวกับการได้ยินเสียง

 4. gauze ผ้าพันแผล

 5. electrophysiology สนามแม่เหล็ก

 6. delicacy ความละเอียดอ่อน ความประณีต

 7. supposition การคาดคะเน การสมมติ การจินตนาการ

 8. impinge กระทบ กระแทก ปะทะ บุกรุก

 9. transmit ส่งผ่าน ถ่ายทอด กระจายเสียง

 10. vibration การสั่น การเขย่า

 11. forelimb ครีบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 12. tympanic เกี่ยวกับเยื่อแก้วหู

 13. trial การทดลอง การทดสอบ


Commenti


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page