top of page

เรียน SAT VOCAB : Language of the Test พูดภาษา SAT ให้เป็น Part 2

การเรียน SAT ให้ได้ผล ต้องเรียนอย่างถูกวิธี เริ่มต้นให้ถูกต้อง ขั้นตอนแรกของการเรียน SAT เลยก็คือ ให้เริ่มที่พื้นฐานก่อน พื้นฐานในที่นี้ ก็คือการ เริ่มทำความรู้จักกับข้อสอบ SAT ให้ได้มากที่สุด ทำความคุ้นเคย จนกว่าจะรู้สึกชินไปกับข้อสอบ

ลองไปหยิบหนังสือ SAT มาซักเล่ม เปิดไปที่ part SAT READING ลองนั่งอ่านคำถาม ของทุกข้อ นั่งไล่อ่านทีละข้อเลย เห็นคำศัพท์อะไรที่อยู่ในคำถามแต่ละข้อบ้าง??

ลองนั่ง List คำศัพท์ ที่อยู่บนคำถามมาซัก 10-20 คำ? ลองถามตัวเองว่า รู้มั้ยว่าแปลว่าอะไร? และโจทย์ต้องการอะไร? ถ้ายังไม่รู้ แสดงว่ายังคุ้นเคยกับข้อสอบ SAT ไม่ดีพอ!! แสดงว่ายัง พูดภาษา SAT ไม่เป็น!!

ถ้าอยากรู้จักข้อสอบ SAT ให้มากขึ้น อยากเรียน SAT อย่างถูกวิธี ต้องเริ่มที่การฝึกพูดภาษา SAT ได้ก่อน!

ภาษาของ SAT (Langauge of the Test) คืออะไร?
คือ กลุ่มคำศัพท์ที่เราจะเห็นในคำถาม หรือ answer choice ในทุกๆ ข้อ ของข้อสอบ SAT READING จะไม่ใช่กลุ่มคำศัพท์ที่อยู่ตามบทความ passage ต่างๆ

คำศัพท์กลุ่มนี้จะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของคำถามข้อนั้นๆ

 • กำหนดทิศทางว่าต้องการให้เราทำอะไร

 • กำหนดทิศทางว่าเราต้องไปหาคำตอบจากที่ไหน paragraph ใด

 • กำหนดทิศทางว่าเราต้องวิเคราะห์อะไรต่อ

ถ้าเราไม่เข้าใจคำศัพท์กลุ่มนี้ เราจะไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าเป้าหมายคืออะไร โจทย์กำลังต้องการอะไรจากเรา และเราต้องไปทำอะไรต่อ และจะวิเคราะห์ที่จุดไหนดี ฉะนั้นการทำคะแนน SAT READING ให้สูง จะเป็นไปอย่างยากลำบากแน่นอน

ดังนั้น หากต้องการทำคะแนน SAT READING ให้สูง จุดเริ่มต้นเลย คือต้องพูดภาษา SAT ให้เป็น!!

 

ซึ่งใน Blog นี้ พี่ๆ ก็ได้ทำการรวบรวม คำศัพท์ Language of the Test Part 2 มาให้เพิ่มอีก 75 คำ ให้น้องๆ เอาไปท่องกันยาวๆ ส่วนใครที่ยังไม่เคยท่อง Language of the Test part 1 ก็คลิ๊กที่นี่ได้เลย


เรียน SAT
เรียน SAT

Language of the Test List พูดภาษา SAT ให้เป็น Part 2

 1. Disagree (V.) ไม่เห็นด้วย

 2. Introduce (N.) แนะนำ เพิ่ม เสริม แทรก

 3. Explain (V.) อธิบาย

 4. Explanation (N.) การอธิบาย การชี้แจง การขยายความ คำอธิบาย

 5. Information (N.) ข้อมูล

 6. Fact (N.) ข้อเท็จจริง ความจริง

 7. Factor (N.) ปัจจัย ตัวประกอบ

 8. Define (V.) กำหนด ระบุ ทำให้ชัดเจน นิยาม จำกัดความ

 9. Predict (V.) คาดการณ์ คาดคะเน

 10. Challenge (N.) กระตุ้น ท้าทาย เรียกร้อง

 11. Compare (V.) เปรียบเทียบ

 12. Likely (Adj.) เป็นไปได้ น่าจะเป็นไปได้

 13. Paragraph (N.) ย่อหน้า ตอนหนึ่งของข้อความ

 14. Include (V.) รวมเข้าไว้ รวมถึง ประกอบด้วย

 15. Example (N.) ตัวอย่าง

 16. Emotion (N.) อารมณ์ ความรู้สึก

 17. Experiment (N.) การทดลอง

 18. Identify (N.) ระบุ

 19. Relationship (N.) ความสัมพันธ์

 20. Yield (N.) ผลลัพธ์ ผลที่ได้

 21. Phrase (N.) วลี

 22. Value (N.) คุณค่า คุณประโยชน์ ความสำคัญ

 23. Describe (V.) อธิบาย

 24. Description (N.) คำอธิบาย

 25. Difference (N.) ความแตกต่าง ผลต่าง

 26. Similar (Adj.) คล้ายกัน

 27. Option (N.) ทางเลือก

 28. Reveal (V.) เปิดเผย แสดงให้เห็น ทำให้ปรากฎ

 29. Examine (V.) พิจารณา ตรวจ สั่งเกตุ สอบสวน

 30. Counter (V.) พูดแย้ง พูดโต้ตอบ ค้าน

 31. Propose (V.) เสนอ

 32. Narrative (N.) เรื่องเล่า การเล่าเรื่อง (Adj.) เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง

 33. Graphic (Adj.) เกี่ยวกับภาพ แสดงด้วยภาพ

 34. Expose (V.) เปิดเผยออกมา

 35. Contend (V.) ต่อสู้ โตเถียง

 36. Provide (V.) จัดหาให้ เตรียมไว้ให้

 37. Tend (V.) โน้มเอียง โน้มน้าว

 38. Evaluate (V.) ประเมิณค่า ประเมิณผล

 39. Concept (N.) ความคิด

 40. Dispute (V.) โต้เถียง โต้แย้ง

 41. Determine (V.) กำหนด

 42. Intention (N.) ความตั้งใจ จุดมุ่งหมาย เจตนา

 43. Indicate (V.) ชี้ให้เห็น แสดง บ่งบอก ระบุ

 44. Discuss (V.) สนทนา แลกเปลี่ยนความคิด อภิปราย

 45. Discussion (N.) การสนทนา การปรึกษาหารือ การอภิปราย

 46. Abstract (Adj.) ที่เป็นนามธรรม ในทางทฤษฎี ทางหลักวิชาการ

 47. Previous (Adj.) แต่ก่อน เมื่อก่อน

 48. Identify (V.) ระบุ แสดงตัว พิสูจน์

 49. Vary (V.) ผันแปร เปลี่ยนแปลง

 50. Assumption (N.) สมมุติฐาน

 51. Mimic (Adj.) ซึ่งล้อเลียน

 52. Distinct (Adj.) แตกต่าง

 53. Interpret (V.) ตีความ แปลความหมาย อธิบาย

 54. Establish (V.) สร้าง ก่อตั้ง แสดงให้เห็น

 55. Trait (N.) คุณสมบัติ ลักษณะพิเศษ

 56. Theory (N.) ทฤษฎี หลักวิชาการ

 57. Development (N.) การเจริญเติบโต พัฒนาการ

 58. Favor (V.) ชื่นชอบ สนับสนุน

 59. Influence (V.) มีอิทธิพลต่อ ชังจูง

 60. Accompanying (Adj.) เพิ่มเติม ที่เสริมเข้ามา

 61. Function (N.) การทำงาน การทำหน้าที่

 62. Significant (Adj.) สำคัญ มีความหมาย

 63. Hypothetical (Adj.) เป็นสมมุติฐาน เป็นข้อสมมุติ

 64. Principle (N.) ทฤษฎี องค์ประกอบสำคัญ

 65. Stance (N.) ทัศนคติ จุดยืน

 66. Mention (V.) กล่าวถึง เอ่ยถึง อ้างถึง พูดถึง

 67. Evoke (V.) ทำให้ปรากฏขึ้น

 68. Pattern (N.) แบบแผน รูปแบบ

 69. Supplementary (Adj.) ซึ่งช่วยเสริม เป็นการเพิ่มเติม

 70. Portray (V.) วาดภาพ แสดง พรรณนา

 71. Possess (V.) เป็นเจ้าของ ครอบครอง

 72. Empirical (Adj.) ซึ่งได้จากประสบการณ์ หรือจากการทดลอง มากกว่าจากทฤษฎี

 73. Symbolic (Adj.) เป็นเครื่องหมาย เป็นสัญลักษณ์

 74. Substantiate (V.) พืสูจน์ ยืนยัน ทำให้มีตัวตน ทำให้เป็นรูปธรรม

 75. Figurative (Adj.) เป็นอุปมาอุปไมย ซึ่งเปรียบเทียบ เป็นรูปเป็นร่าง


Komentarze


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page