top of page

รวมศัพท์ IELTS 100 คำ อัพคะแนน Writing & Speaking!


เชื่อว่าการสอบ IELTS แต่ละครั้ง สร้างความกังวลให้น้องๆหลายๆคนไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะ Part Writing & Speaking ที่สำหรับเด็กภาคไทยแล้วด้วยละก็ จัดว่าเป็น Part ที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้


เรียน IELTS

เพราะอะไร?

ก็เพราะ เราไม่เคยไม่ถูกฝึกให้พูดและให้เขียนมาตั้งแต่เนิ่นๆ การพูดและเขียน แบบคิดวิเคราะห์ แสดงความคิด จึงยังเป็นสิ่งที่ยากสำหรับหลายๆคน ยิ่งต้องพูดและเขียนในเวลาที่จำกัดอีก ยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่

ทำไมเราถึงพูดและเขียนยังไม่ได้ละ?

ปัจจัยหลักๆ ที่จะทำให้การพูดและเขียนเป็นอุปสรรค มีอยู่ไม่กี่อย่าง หนึ่งในนั้นคือการที่เรารู้คำศัพท์ไม่มากพอนั่นเอง พอไม่รู้ศัพท์ ก็ยากจะอธิบายความคิด เรียบเรียงออกมาเป็นคำพูด ประโยคที่ออกมา ไม่สมบูรณ์และไม่สวยงาม

หรือบางที คำศัพท์ ที่เราใช้ ก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ examiner ประทับใจเราได้ ศัพท์ยังง่ายเกินไป communicative เกินไป แและดูไม่ academic นั่นเอง

เพราะฉะนั้น จะแก้ปัญหาเหล่านี้ ก็คือ ต้องรู้ "ศัพท์" มากพอ ที่จะทำให้การพูดและเขียนของน้องๆ นั้น ดู Professional มากขึ้น

วันนี้ KPH ก็เลยรวบรวม คำศัพท์ IELTS 100 คำ ที่ต้องรู้! หากนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในการสอบ IELTS ครั้งถัดไป ทั้ง part writing และ speaking รับรองว่าคะแนน IELTS 7.0+ ต้องเป็นของน้องๆ อย่างแน่นอน คอนเฟิร์ม!

1. Panacea

the goddess of healing

2. aberration

a state or condition markedly different from the norm

3. abhor

find repugnant

4. acquiesce

agree or express agreement

5.alacrity

liveliness and eagerness

6. amiable

diffusing warmth and friendliness

7.appease

make peace with

8. arcane

requiring secret or mysterious knowledge

9. avarice

reprehensible acquisitiveness; insatiable desire for wealth

10. brazen

unrestrained by convention or propriety

11. brusque

rudely abrupt or blunt in speech or manner

12. cajole

influence or urge by gentle urging, caressing, or flattering

13. callous

emotionally hardened

14. candor

the quality of being honest and straightforward

15. chide

censure severely or angrily

16. circumspect

careful to consider potential consequences and avoid risk

17. clandestine

conducted with or marked by hidden aims or methods

18. coerce

cause to do through pressure or necessity

19. coherent

marked by an orderly and consistent relation of parts

20. complacency

the feeling you have when you are satisfied with yourself

21. confidant

someone to whom private matters are told

22.connive

form intrigues (for) in an underhand manner

23. cumulative

increasing by successive addition

24. debase

make impure by adding a foreign or inferior substance

25. decry

express strong disapproval of

26. deferential

showing courteous regard for people's feelings

27. demure

shy or modest, often in a playful or provocative way

28. deride

treat or speak of with contempt

29. despot

a cruel and oppressive dictator

30. diligent

quietly and steadily persevering in detail or exactness

31. elated

exultantly proud and joyful; in high spirits

32. eloquent

expressing yourself readily, clearly, effectively

33. embezzle

appropriate fraudulently to one's own use

34. empathy

understanding and entering into another's feelings

35. enmity

a state of deep-seated ill-will

36. erudite

having or showing profound knowledge

37. extol

praise, glorify, or honor

38. fabricate

put together out of artificial or natural components

39. feral

wild and menacing

40. flabbergasted

as if struck dumb with astonishment and surprise

41. forsake

leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch

42. fractious

easily irritated or annoyed

43. furtive

secret and sly or sordid

44. gluttony

habitual eating to excess

45. gratuitous

unnecessary and unwarranted

46. haughty

having or showing arrogant superiority

47. hypocrisy

pretending to have qualities or beliefs that you do not have

48.impeccable

without fault or error

49. impertinent

improperly forward or bold

50. implacable

incapable of being appeased or pacified

51. impudent

improperly forward or bold

52. incisive

demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

53. indolent

disinclined to work or exertion

54. inept

generally incompetent and ineffectual

55. infamy

a state of extreme dishonor

56. inhibit

limit the range or extent of

57. innate

present at birth but not necessarily hereditary

58. insatiable

impossible to satisfy

59. insular

relating to or characteristic of or situated on an island

60. intrepid

invulnerable to fear or intimidation

61. inveterate

habitual

62. jubilant

full of high-spirited delight

63. knell

the sound of a bell rung slowly to announce a death

64. lithe

moving and bending with ease

65. lurid

glaringly vivid and graphic; marked by sensationalism

66.maverick

someone who exhibits independence in thought and action

67. meticulous

marked by precise accordance with details

68. modicum

a small or moderate or token amount

69. morose

showing a brooding ill humor

70. myriad

a large indefinite number

71. nadir

the lowest point of anything

72. nominal

relating to or constituting or bearing or giving a name

73. novice

someone new to a field or activity

74. nuance

a subtle difference in meaning or opinion or attitude

75. oblivious

lacking conscious awareness of

76. obsequious

attempting to win favor from influential people by flattery

77. obtuse

of an angle, between 90 and 180 degrees

78. parody

a composition that imitates or misrepresents a style

79. penchant

a strong liking

80. perusal

the act of examining or reading carefully

81. plethora

extreme excess

82. predilection

a predisposition in favor of something

83. quaint

attractively old-fashioned

84. rash

imprudently incurring risk

85. refurbish

improve the appearance or functionality of

86. repudiate

refuse to acknowledge, ratify, or recognize as valid

87. rife

excessively abundant

88. salient

conspicuous, prominent, or important

89. serendipity

good luck in making unexpected and fortunate discoveries

90.staid

characterized by dignity and propriety

91. superfluous

more than is needed, desired, or required

92. sycophant

a person who tries to please someone to gain an advantage

93. taciturn

habitually reserved and uncommunicative

94. truculent

defiantly aggressive

95. umbrage

a feeling of anger caused by being offended

96. venerable

profoundly honored

97. vex

disturb, especially by minor irritations

98.vociferous

conspicuously and offensively loud

99. wanton

a lewd or lascivious person

100. zenith

the point above the observer directly opposite the nadir

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Line
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page