top of page

รวมคำศัพท์จากข้อสอบ Digital SAT พาร์ท Reading and Writing ปี 2023 ทุกรอบ!

Updated: Feb 20

อยากเรียนต่ออเมริกา TOP US University/IVY League อยากเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในไทย

ต้องสอบ Digtial SAT!

อยากสอบ Digital SAT ต้องท่องศัพท์!


Digital SAT
รวมคำศัพท์จากข้อสอบ Digital SAT พาร์ท Reading and Writing ปี 2023 ทุกรอบ

คำศัพท์เป็นส่วนสำคัญมาก ถ้าคิดจะสอบ Standardized Test อย่าง Digital SAT เพราะหลายคำถามในข้อสอบ เป็นสไตล์ Vocabulary-based ดังนั้นการมีคลังคำศัพท์ไว้ในมือ จะช่วยให้การทำข้อสอบ Digital SAT Reading and Writing ดีขึ้นเยอะ

.

ในส่วนของการอ่าน Reading น้องๆ จะได้เจอ passage ที่ vocab โหดๆ การรู้ความหมายของคำศัพท์อย่างน้อย 70% ของ passage ทั้งหมด จะช่วยให้น้องเข้าใจเรื่องราวมากขึ้น พอเข้าใจก็จะวิเคราะห์ได้ดี ตอบคำถามได้แม่นยำขึ้นนั่นเอง ถ้าไม่รู้คำศัพท์เลย น้องๆจะ struggle กับการอ่านมากๆ ส่วนอีก 30% ที่เหลือน้องสามารถใช้เทคนิคการจับใจความของ KPH มาช่วยให้เข้าใจส่วนที่เหลือได้

.

คล้ายๆกันกับพาร์ท Writing ที่ทดสอบทั้งด้าน vocab และ grammar ถ้าไม่รู้คำศัพท์และการใช้งานของศัพท์นั้นๆ มากพอ อาจจะทำให้เข้าใจผิดและวางโครงสร้างประโยคผิดได้เลย

.

สรุปแล้วก็คือ ถ้าน้องๆ อยากประสบความสำเร็จกับข้อสอบ Digital SAT ละก็ คำศัพท์ เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ ดังนั้นใน Blog นี้ พี่ๆ KPH มาช่วยน้องๆแล้ววว พี่รวบรวมคำศัพท์จากพาร์ท Reading and Writing จากข้อสอบ Digital SAT พาร์ท Reading and Writing จาก ทุกรอบสอบในปี 2023 รวมทั้งหมด 7 รอบด้วยกัน! เอาไปท่องกันแบบฉ่ำๆ ได้เลย!


.

March 2023


Vocab

Part of Speech

Meaningo

Buttress

verb

ทำให้แข็งแรง

Refute

verb

ปฏิเสธ

Palpable

adjective

ชัดเจน

Corroborate

verb

ยืนยัน

Overlook

verb

เมินเฉย

Outsize

verb

ขนาดใหญ่กว่า

Preclude

verb

ขัดขวาง

Scrupulous

adjective

ละเอียดรอบคอบ

Vindicate

verb

แก้ตัว แสดงความบริสุทธิ์

Evince

verb

แสดงให้เห็น พิสูจน์

Repudiate

verb

ปฏิเสธ

May 2023

Vocab

part of speech

meaning

monetize

verb

สร้างรายได้

exploit

verb

เอาเปรียบ

invertebrate

adjective

ไม่มีกระดูกสันหลัง

repudiate

verb

ปฏิเสธ

generalization

noun

ลักษณะทั่วไป

meticulous

adjective

พิถีพิถัน

ingenious

adjective

แยบยล ฉลาด

precursor

noun

ผู้มาก่อน

detractor

noun

ผู้กล่าวร้าย

imitator

noun

ผู้ลอกเลียนแบบ

preclude

verb

ขัดขวาง

vindicate

verb

แก้แค้น

engender

verb

ก่อให้เกิด

appraise

verb

ประเมิณคุณค่า

affecting

adjective

น่าสงสาร

confound

adjective

สับสน

intermingle

verb

ผสม

ubiquitious

adjective

แพร่หลาย

amplify

verb

ขยาย

assuage

verb

ระงับ บรรเทา

omit

verb

ละทิ้ง

pristine

adjective

บริสุทธิ์

June 2023


Vocab

Part of Speech

Meaning

Insuperable

adjective

ไม่สามารถเอาชนะได้

Nebulous

adjective

ซึ่งไม่ชัดเจน

Irreproachable

adjective

ไม่สามารถตำหนิได้

Pretentatiousness

noun

ความเหลือเชื่อ

Ineluctable

adjective

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Accentuate

verb

เน้น

Insight into

verb

ความเข้าใจใน

Hesitancy

noun

ความลังเล

Precipitate

verb

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Stabilize

verb

ทำให้เสถียร

Countertuitive

adjective

ที่ขัดแย้งกับความหมาย

Exploit

verb

ใช้ประโยชน์

Monetize

verb

ทำให้เป็นเงิน

Replace

verb

แทนที่่

Disguise

verb

ปลอม

Nurture

verb

เลี้ยงดู

Assess

verb

ประเมิณ

Pretext

noun

ข้ออ้าง

Conjecture

noun

คาดการณ์

Inducement

noun

การกระตุ้น

Manifestation

noun

การแสดงออก

Conspious

adjective

มากมาย

Conspicuous

adjective

ที่เด่นชัด

Irrigation

noun

ระบบชลประทาน


August 2023

Vocab

Part of Speech

Meaning

Amorphous

adjective

ซึ่งไม่มีรูปร่างแน่นอน

Disperse

verb

กระจาย

Neutral

adjective

เป็นกลาง

Misconstrue

verb

เข้าใจความหมายผิด

Prohibitive

adjective

ซึ่งยับยั้ง

Exaggerate

verb

กล่าวเกินจริง

Stipulate

verb

กำหนดเงื่อนไข

Induce

verb

ชักชวน

Engender

verb

ก่อให้เกิด

Supplant

verb

เข้าแทนที่ แย่งตำแหน่ง


October 2023

Vocab

Part of Speech

Meaning

Augment

verb

เพิ่มพูน

Eclipse

noun/verb

การทำให้สูญเสียความสำคัญ/ทำให้ลดความสำคัญ

Indulgently

adverb

อย่างยอมผ่อนผัน

Reverentially

adverb

โดยแสดงความเคารพนับถือ

Orthodox

adjective

ดั้งเดิม

Unclassifiable

adjective

ที่ไม่สามารถแบ่งประเภทได้

Unequivocal

adjective

ชัดเจน

Impose

verb

กำหนด

Idealize

verb

เป็นอุดมคติ

Intricate

adjective

ที่่ซับซ้อน

Illusory

adjective

จอมปลอม

Prioritize

verb

จัดลำดับก่อน

Breadth of

noun

ขอบเขต

Skepticism

noun

ความสงสัย

Satiate

verb

ทำให้พอใจจนเบื่อ เอียน

Scrupulous

adjective

ละเอียดรอบคอบ

Spurious

adjective

ปลอม

Discern

verb

เข้าใจกระจ่าง เห็นชัด แยกออก

Contemptuous

adjective

ซึ่งดูหมิ่น เหยี่ยดหยาม


November 2023


Vocab

Part of Speech

Meaning

Vindicate

verb

แก้แค้น

Conceivable

adjective

ที่สามารถเข้าใจได้

Preliminary

adjective

ขั้นแรก

Spurious

adjective

ปลอม

Copious

adjective

เยิ่นเย้อ

Unequivocal

adjective

ชัดเจน

Erratic

adjective

ไม่แน่ไม่นอน

Democratic

adjective

เกี่ยวกับประชาธิปไตบ

Inflation

noun

เงินเฟ้อ

Complementary

adjective

ซึ่งทำให้สมบูรณ์

Supplementary

adjective

วึ่งเป็นการเพิ่มเติม

Insurmountable

adjective

ซึ่งเอาชนะไม่ได้

Inexorable

adjective

ซึ่งไม่ยอมแพ้

Insuperable

adjective

ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้

Irreproachable

adjective

ไม่มีที่ติ

Individualistic

adjective

เกี่ยวกับเฉพาะบุคคล

Engender

verb

ก่อให้เกิด

Indigenous

adjective

เกี่ยวกับชนพื้นเมือง

Visible

adjective

ที่สามารถมองเห็นได้

Retrospect

noun

การระลึกถึงความหลัง

Outsized

adjective

ขนาดใหญ่กว่า

Oversized

adjective

ขนาดใหญ่เกิน

Reject

verb

ปฏิเสธ

Epitome

noun

การสรุป

Inconsequential

adjective

ซึ่งไม่สำคัญ

Preclude

verb

ขัดขวาง

Agricultural

adjective

เกี่ยวกับการเกษตร


December 2023


Vocab

Part of Speech

meaning

extrapolate

verb

คาดการณ์

corroborate

verb

ยืนยัน

convene

verb

ชุมนุมกัน รวมตัวกัน

vacate

verb

ปล่อยให้ว่าง

mimic

verb

ล้อเลียน

visualize

verb

ทำให้มองเห็น

buttress

verb

ค้ำจุน

partition

noun

ฉาก

repudiate

verb

ปฏิเสธ

mitigate

verb

บรรเทา

exactitude

noun

ความถูกต้องแม่นยำ

precariousness

noun

ความไม่มั่นคง

conspicuous

adjective

เห็นได้ชัดเจน

inconsequential

adjective

ไม่สำคัญ

นี่คือ คำศัพท์ Digital SAT Vocab ที่ออกข้อสอบจริง ในปี 2023 ทั้งปี ถ้าน้องสังเกตุดีๆ จะมีบางคำที่ออกซ้ำหลายรอบ นั่นแปลว่า คำศัพท์มันเริ่มวนๆ อยู่ในกลุ่มนี้ และมีโอกาสที่คำศัพท์กลุ่มนี้จะวนกลับมาออกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น รู้ใช่มั้ยว่าต้องทำยังไง แชร์ blog นี้เก็บไว้ และ เก็บไว้ท่องได้เลย ถ้าเจอคำศัพท์เหล่านี้ซ้ำ เราต้องรอด! และหากน้องคนไหน ที่ท่องศัพท์แล้วยังรู้สึกไม่มั่นใจ ต้องการตัวช่วย มี coach คอยวางแผนการเรียนอยู่ข้างๆ ช่วยประเมิณจุดอ่อน และหาทางแก้ไขได้ตรงจุด ติดต่อพี่ๆ KPH มาได้เลย


อ่านรายละเอียดคอร์ส Digital SAT เพิ่มเติมได้ที่ page นี้

Call: 064-954-7733

Line ID: @Krupimhouse

Comentarios


Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Line
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page