top of page

เรียน ACT/ติว ACT English : จะเจออะไรในข้อสอบ ACT English บ้าง?

Updated: Feb 23

ACT เป็นหนึ่งในข้อสอบ Standardized Test (อีกตัวหนึ่งคือข้อสอบ Digital SAT) ที่เอาไว้ใช้ยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา TOP US University/IVY league หรือ หลักสูตรนานาชาติในไทย ประกอบไปด้วย 4 part คือ English, Math, Reading, และ Science ซึ่ง English คือ พาร์ทแรกที่น้องๆ จะต้องเจอ ดังนั้น Blog นี้พี่จะมาเจาะลึก ในส่วนของ ACT English ว่าพาร์ทนี้คืออะไร และน้องจะถูดทดสอบอะไรในพาร์ทนี้บ้าง?


ขั้นแรก สมัครสอบ และ ดาวน์โหลดข้อสอบมาดูก่อนว่าหน้าตาข้อสอบ ACT English เป็นอย่างไร


ใน Blog นี้มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน อยากอ่านพาร์ทไหนเป็นพิเศษ click ได้เลย


ACT English
ACT English

รูปแบบข้อสอบ ACT English

ข้อสอบ ACT English เป็น Section แรก ที่จะเจอในข้อสอบ ประกอบไปด้วย คำถามทั้งหมด 75 ข้อ ใช้เวลาสอบ 45 นาที ตกข้อละประมาณ 36 วินาทีเท่านั้น ฉะนั้น น้องๆ จะต้องทำข้อสอบอย่างรวดเร็ว ไม่งั้นจะทำไม่ทัน เวลาหมดก่อนแน่นอน


ข้อสอบ ACT English ประกอบไปด้วย 5 passages แต่ละ passage จะตามมาด้วยคำถาม Multiple-choice 4 Choice บางคำถามจะเจาะจงที่ประโยคใดประโยคหนึ่ง บางคำถามก็จะถามถึง เนื้อหาทั้ง Passage เลย ซึ่งพี่จะแบ่งประเภทคำถามน้องๆดู ด้านล่างนี้เลย


 

2 Main Types of Questions/ คำถาม 2 ประเภทใหญ่ๆ

พี่จะอธิบายง่ายๆ แบบนี้ คำถามที่น้องๆ จะเจอในข้อสอบ ACT English จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทมองภาพใหญ่ และ มองภาพเล็ก


 • มองภาพเล็ก คือ เน้นไปที่การดูโครงสร้างประโยคของแต่ละประโยคเน้นที่การตรวจเช็คการใช้ Grammar ว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะทดสอบ 3 สไตล์ย่อยๆ คือ การใช้ Punctuation, กฏการใช้ Grammar, และ การวางโครงสร้างประโยค

 • มองภาพใหญ่ คือ เน้นที่ความเข้าใจ เนื้อหา และทดสอบความสามารถในการจับใจความ การเรียบเรียงเนื้อหาให้ปะติดปะต่อ ซึ่งจะทดสอบ 3 สไตล์ย่อยๆ คือ Strategy, Organization และ Style

หัวข้อใหญ่

หัวข้อย่อย

มองภาพเล็ก

 • Punctuation

 • Grammar rules

 • การวางโครงสร้างประโยค

มองภาพใหญ่

 • Strategy

 • Organization

 • Style

หลังจากที่เข้าใจภาพกว้างๆกันแล้ว ตอนนี้มาลงรายละเอียดกันอีกซักนิดว่าแต่ละคำถามแต่ละประเภท มีคำถามประเภท ย่อยๆ รายละเอียดย่อยๆ อะไรบ้าง

 

6 Subtypes of Questions/คำถาม 6 ประเภทย่อยๆ


มองภาพเล็ก

Punctuation (10%-15%)

 • โจทย์สไตล์นี้ จะทดสอบการใช้เครื่องหมาย Punctuation เช่น

  • comma

  • colon

  • semicolon

  • dash

  • hyphen

  • apostrophe

 • Tricks : ทำความเข้าใจหน้าที่ การใช้งานของ Punctuation แต่ละประเภทให้เข้าใจ ฝึกอ่าน Reading passage เพื่อดูการใช้งานจริง ของ Punctuation แต่ละตัว เพราะปัญหาที่พี่ เจอบ่อยๆ คือ น้องๆ ท่อง theory ได้เป๊ะมาก รู้ว่าต้องใช้ยังไง แต่พอเจอโจทย์จริงกับใช้ไม่เป็น ดูไม่ออกและพลิกแพลงไม่ได้

 • บางที Punctuation บางตัว ค่อนข้าง flexible สามารถใช้ตัวอื่นมาแทนได้ เพราะฉะนั้น ต้องเข้าใจข้อยกเว้นการใช้เครื่องหมายแต่ละตัวด้วย

ตัวอย่าง #1 : A lot of people hate to ride the New York City subways, but I love them because I like to get to places fast. A musician balancing a cello case, two Bhuddist monks in saffron robes, and a group of stockbrokers in crisp, charcoal gray suits get on at Wall Street. A passenger placidly sews while the subway train flings and jolts

A. No change

B. charcoal gray suits,

C. charcoal, gray suits

D. charcoal gray, suits


ตัวอย่าง #2 : Snowflakes form from tiny droplets, following a specific process of chemical bonding as they freeze,

A. No change

B. form, from tiny, water droplets,

C. form from tiny, water, droplets

D. form, from tiny water droplets


Grammar rules (15%-20%)

 • โจทย์สไตล์นี้ จะทดสอบการใช้กฏ Grammar ต่างๆ

 • Grammar ที่ถูกทดสอบบ่อยๆ ดังนี้

  • Grammatical agreement

  • verb use

  • pronoun use

  • comparative and superlative

  • modifiers

  • idioms

 • Trick : น้องๆต้องทำความเข้าใจกฎ Grammar ที่สำคัญๆ ควรจะอธิบายได้ว่าทำไม Choice ข้อนี้ถึงถูก ทำไม Choice ข้อนั้นผิด เพราะปัญหาที่พี่ๆเจอมาคือ น้องๆใช้ Sense ในการทำโจทย์ ไม่เข้าใจว่ามันถูกเพราะอะไร ผิดเพราะอะไร ทำให้คะแนนไม่คงที่

ตัวอย่าง #3 : Last week some fellow passengers and I watched an elderly man with a portable chessboard playing chess against himself.

A. who played

B. as he played

C. played

D. who was playing


Sentence Structure (20%-25%)

 • โจทย์สไตล์นี้จะทดสอบ ความสามารถในการหา

  • ความสัมพนธ์ ของ Clause และ Modifier (ประโยคหลักและส่วนขยาย)

  • การเปลี่ยนโครงสร้างประโยค

 • Trick : หา Choice ข้อที่ทำให้ passage โดยรวมดู flow เป็นธรรมชาติที่สุด อ่านแล้วไม่สะดุด


ตัวอย่าง #4 : Snowflakes begin to form when water in the atmosphere freezes it cuases the water moelecules to bond into a hexagonal shape.

A. No change

B. freezes, causing

C. freezes, it causes

D. freezes, this cuases

มองภาพใหญ่

Strategy (15%-20%)

 • โจทย์สไตล์นี้ จะทดสอบการ

  • หาผลกระทบจากการเพิ่ม หรือ ตัดประโยคใดประโยคหนึ่งออกไป โจทย์จะถามว่า ควรเพิ่ม หรือ ควรตัด ประโยคนี้หรือไม่ ถ้าควรเพิ่ม เพราะอะไร ถ้าควรตัด เพราะอะไร

  • ส่วนใหญ่แล้ว เหตุผลหลักๆที่เพิ่มเพราะทำให้ passage เห็นภาพมากขึ้น เหตุผลหลักๆที่ตัดออกเพราะมันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาภาพรวม ทำให้สับสน ทำให้ focus ของ passage มัน blur ไป

ตัวอย่าง #5: Bypassing the liquid water phase, those molecules condense directly onto the established hexagonal pattern. As a result, the flake grows outward into bigger and more complex hexagonal arrangements surrounding the original hexagonal shape at the center of the flake.


If the writer were to delete the underlined portion (adjusting the capitalization as needed), the sentence would primarily lose:


A. an explanation of the process water molecules undergo to change from liquid to vapor to solid.

B. a detail that mentions a step some water molecules skip in changing from vapor to solid.

C. a visual description of what water vapor molecules look like.

D. an explanation of how molecules react to various air temperatures.


Organization (10%-15%)

 • โจทย์สไตล์นี้จะทดสอบ

  • ความสามารถในการ Organize idea

  • โจทย์จะถามเกี่ยวกับ การเปิดเนื้อเรื่อง การเปลี่ยนจาก focus หนึ่ง ไปอีก focus หนึ่ง การเชื่อม paragraph และ การปิดเนื้อเรื่อง


ตัวอย่าง #6 : For the sake of the logic and coherence of this paragraph, Sentence 5 should be placed.

A. where it is now

B. before Sentence 1.

C. After Sentence 1

D. After Sentence 2


Style (15%-20%)

 • โจทย์สไตล์นี้ ทดสอบ

  • ความสามารถในการเลือกใช้คำ ที่บอกถึง ความรู้สึกของผู้เขียน Mood และ Tone ต่างๆ การใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม


ตัวอย่าง #7: that have gold accents. In keeping with sumptous Beaux Arts style, curved rows of plush purple chairs


Whcih choice maintains the essay's positive tone and most strongly mimics the elaborate style of decor being described at this point in the essay?

A. No change

B. embellished with myriad gold accents

C. marred with gaudy accents of gold.

D. accented with gold.

 

เกณฑ์การให้คะแนน

อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ว่าข้อสอบ ACT English มีทั้งหมด 75 ข้อ ดังนั้น raw score จะอยู่ในช่วง 0 - 75 หลังจากนั้น raw score จะถูก convert เป็น scale score ในช่วง 0 - 36 การ convert คะแนนดุได้จากตารางด้านล่างนี้เลย
เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ ได้อ่านสิ่งที่น้องๆ จะต้องเจอในข้อสอบ ACT English น่าจะเห็นภาพขึ้นไม่มากก็น้อย พี่ๆ KPH หวังว่า การเรียน ACT/ติว ACT English จะเห็นภาพมากขึ้น วางแผนเตรียมตัวได้ง่ายขึ้น ส่วนน้องๆ คนไหนที่ยังรู้สึกว่าการเรียน ACT/ติว ACT English ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ละก็ รีบติดต่อ KPH มาได้เลย พี่ๆพร้อมจะช่วยให้น้องมั่นใจขึ้น ก่อนลงสอบครั้งถัดไปแน่นอนค่า


อ่านรายละเอียดคอร์ส ACT English เพิ่มเติมได้ที่ page นี้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call : 064-954-7733

Line : @krupimhouse

Tags:

留言


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page